ΣΤΟ ΓΥΡΙΣΜΑ ΤΩΝ ΚΥΚΛΩΝ
Μη σκιάζεστε στα σκότη! Η λευθεριά σαν της αυγής το φεγγοβόλο αστέρι της νύχτας το ξημέρωμα θα φέρει.
Σελίδες
Σύνδεσμοι


579 αναγνώστες
Τρίτη, 20 Δεκεμβρίου 2016
10:38

Την απάντηση μας τη δίνει η ιστοσελίδα του Συμβουλίου της Ε.Ε. (http://www.consilium.europa.eu/el/council-eu/eurogroup/how-the-eurogroup-works/)


 

Η Ευρωομάδα συνιστά άτυπο όργανο στο πλαίσιο του οποίου, οι υπουργοί των κρατών μελών που ανήκουν στην ευρωζώνη, συζητούν ζητήματα σχετικά με τις κοινές ευθύνες των κρατών τους έναντι του ευρώ.  

Βασική της αποστολή είναι να εξασφαλιστεί ο στενός συντονισμός των οικονομικών πολιτικών μεταξύ των κρατών μελών της ευρωζώνης και να προαχθούν οι προϋποθέσεις για ισχυρότερη οικονομική ανάπτυξη. Ο συντονισμός της πολιτικής μεταξύ των κρατών που ανήκουν στη ζώνη του ευρώ έχει καίρια σημασία για τη διασφάλιση της σταθερότητας της ζώνης του ευρώ στο σύνολό της.  

Ως εκ τούτου, οι συζητήσεις της Ευρωομάδας καλύπτουν ειδικά ζητήματα σχετικά με το ευρώ καθώς και ευρύτερα θέματα που μπορεί να έχουν αντίκτυπο στις δημοσιονομικές, νομισματικές και διαρθρωτικές πολιτικές των κρατών μελών της ευρωζώνης. Ο στόχος είναι να προσδιοριστούν οι κοινές προκλήσεις και να εξευρεθούν κοινές προσεγγίσεις για την αντιμετώπισή τους.   

Είναι επίσης αρμόδια για την προετοιμασία των συνόδων κορυφής της ευρωζώνης και την παρακολούθησή τους.  

Ο ρόλος της Ευρωομάδας καθορίζεται στο Πρωτόκολλο αριθ. 14 το οποίο προσαρτάται στη Συνθήκη της Λισσαβώνας, η οποία άρχισε να ισχύει την 1η Δεκεμβρίου 2009. 

Συζητήσεις

Η Ευρωομάδα συζητεί τακτικά τα ακόλουθα θέματα: 

 • την οικονομική κατάσταση και τις προοπτικές της ευρωζώνης
 • τις δημοσιονομικές πολιτικές των κρατών μελών που ανήκουν στην ευρωζώνη
 • τη μακροοικονομική κατάσταση στην ευρωζώνη
 • τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που ενέχουν δυναμική για την τόνωση της ανάπτυξης
 • ζητήματα σχετικά με τη διατήρηση της δημοσιονομικής σταθερότητας στην ευρωζώνη
 • τις προετοιμασίες για τις διεθνείς συναντήσεις
 • τη διεύρυνση της ευρωζώνης  

Επιπλέον, η Ευρωομάδα μπορεί να πραγματοποιεί προκαταρκτικές συζητήσεις σχετικά με αποφάσεις του Συμβουλίου που θα μπορούσαν να εφαρμοστούν μόνο στα κράτη μέλη που ανήκουν στη ζώνη του ευρώ. Όταν το Συμβούλιο εκδίδει τέτοιες αποφάσεις, δικαίωμα ψήφου έχουν μόνο οι υπουργοί των κρατών μελών της ευρωζώνης.  

Η Ευρωομάδα συζητεί επίσης τους όρους της χρηματοδοτικής στήριξης των κρατών της ζώνης του ευρώ που αντιμετωπίζουν σοβαρές δημοσιονομικές δυσχέρειες.

Σύνοδοι  

Κατά κανόνα, η Ευρωομάδα συνέρχεται μία φορά το μήνα, ήτοι την προηγουμένη της συνόδου του Συμβουλίου Οικονομικών και Δημοσιονομικών Θεμάτων (Ecofin). Εάν χρειαστεί, μπορεί να συγκληθούν πρόσθετες σύνοδοι ή τηλεδιασκέψεις. Οι σύνοδοι έχουν άτυπο χαρακτήρα, ενώ οι συζητήσεις είναι απόρρητες.  

Στην Ευρωομάδα συμμετέχουν οι εξής:

 • οι υπουργοί των κρατών μελών της ευρωζώνης οι οποίοι είναι αρμόδιοι επί των οικονομικών θεμάτων
 • ο Πρόεδρος της Ευρωομάδας
 • ο αντιπρόεδρος της Επιτροπής αρμόδιος για τις οικονομικές και νομισματικές υποθέσεις και το ευρώ
 • ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ)  

Στις συνόδους προσκαλείται επίσης να συμμετάσχει ο διευθύνων σύμβουλος του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας.Το ΔΝΤ καλείται να συμμετάσχει στις συζητήσεις για τα οικονομικά προγράμματα στα οποία εμπλέκεται.  

Τα αποτελέσματα της συνόδου παρουσιάζονται στο κοινό από τον Πρόεδρο της Ευρωομάδας στο πλαίσιο συνέντευξης τύπου. Η Ευρωομάδα μπορεί, εξάλλου, να εκδώσει γραπτές δημόσιες δηλώσεις. Ο Πρόεδρος ενημερώνει επίσης το Συμβούλιο Ecofin.

Ημερήσιες διατάξεις των συνεδριάσεων και προγράμματα εργασιών

Η Ευρωομάδα εγκρίνει το πρόγραμμα εργασιών της κάθε 6 μήνες. Στο πρόγραμμα καθορίζονται οι κυριότεροι τομείς δράσης και προσδιορίζονται οι προκαταρκτικές ημερήσιες διατάξεις των προσεχών συνόδων της Ευρωομάδας.  

Η ημερήσια διάταξη και οι συζητήσεις κάθε συνόδου της Ευρωομάδας προετοιμάζονται από τον Πρόεδρο της Ευρωομάδας, με τη συνδρομή της ομάδας "Ευρωομάδα", την οποία συγκροτούν τα μέλη της Οικονομικής και Δημοσιονομικής Επιτροπής τα κράτη των οποίων ανήκουν στην ευρωζώνη.

Εκλογή του Προέδρου της Ευρωομάδας 

Τα μέλη της Ευρωομάδας εκλέγουν τον Πρόεδρο της Ευρωομάδας για θητεία 2,5 ετών με απλή πλειοψηφία. 

Εάν ο Πρόεδρος κωλύεται να εκπληρώσει τα καθήκοντά του, αντικαθίσταται από τον υπουργό οικονομικών του κράτους που έχει την Προεδρία του Συμβουλίου. Εάν το προεδρεύον κράτος δεν ανήκει στη ζώνη του ευρώ, τα καθήκοντα της Προεδρίας του Συμβουλίου αναλαμβάνει ο υπουργός οικονομικών του επόμενου στη σειρά κράτους που ανήκει στη ζώνη του ευρώ.

 


Y.Γ.

Μετά την απόφαση του δικαστηρίου για την κα Λαγκάρντ κανείς δεν πρέπει να μιλάει άσχημα για την ελληνική δικαιοσύνη.

Το σχόλιό σας
701 αναγνώστες
1 σχόλιο
 Όλα τα σχόλια για το άρθρο
Δευτέρα, 5 Δεκεμβρίου 2016
14:31

Ο σεβαστός κύριος Σόιμπλε, ο πανεπιστημιακός καθηγητής, o ευρωπαϊστής (!), ζητάει από την Ελλάδα την επίτευξη πρωτογενών πλεονασμάτων της τάξεως του 3,5% όχι για 1-2 χρόνια, αλλά για 10!

 

Όπως έχει ξαναγραφτεί στο παρόν blog, Ουδείς και Ουδέποτε μπόρεσε να πετύχει τέτοιον άθλο, πόσο μάλλον είναι εφικτό για μία οικονομία σαν την ελληνική, με τα προβλήματα που αντιμετωπίζει, είτε αυτά είναι εσωτερικά, είτε εξωγενή, όχι μόνο να επιτύχει τέτοια πλεονάσματα, αλλά και να τα διατηρήσει επί 10 έτη. Μιλάμε χωρίς υπερβολή για έναν διαρκή βομβαρδισμό των υποδομών της πατρίδας μας.

Αναρωτιέμαι σοβαρά και φωναχτά για τον κο Σόιμπλε:

 • Έχει σώας τας φρένας;
 • Αν έχει σώας τας φρένας είναι σίγουρο ότι έχει πάρει πτυχίο στα οικονομικά;
 • Αν τα παραπάνω είναι αληθή, μήπως ο κος Σόιμπλε έχει τελικά κάποιο σκοτεινό κίνητρο σε βάρος μας;
 • Αν τα παραπάνω είναι αληθή, με ποιοίο κίνητρο ο κος Σόιμπλε κινείται με τέτοιο μένος και σαδιστική διάθεση εις βάρος της πατρίδας και του λαού μας;
 • Έχει κάποιο υλικό όφελος να αποκομίσει, ή πρόκειται για κάποιο μίσος εις βάρος μας;

Πέραν των παραπάνω, αφού τα πράγματα πάνε από το κακό στο χειρότερο και είμαστε αποκλεισμένοι σαν το αγρίμι από όλες τις μεριές χωρίς έξοδο διαφυγής (που μεταφράζεται σε απουσία ουσιαστικής διάθεσης βοήθειας), εκτιμώ ότι η μόνη επιλογή που έχουμε αυτή τη στιγμή είναι να περάσουμε στην αντεπίθεση. Να κάνουμε την ηρωική μας έξοδο και όπου μας βγάλει η μοίρα. Έτσι κι αλλιώς ο κος Σόιμπλε και πολλοί όμοιοί του φροντίζουν να μην υπάρχει ελπίδα για το μέλλον για εμάς και τα παιδιά μας...

Το μοναδικό χαρτί που εκτιμώ ότι έχει αυτή τη στιγμή στα χέρια της η Ελλάδα είναι η διεκδίκηση των γερμανικών αποζημιώσεων. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα να βγούμε και να τις διεκδικήσουμε με όλες τις δυνάμεις που μας απέμειναν. Είναι η τελευταία μας ελπίδα και πρέπει να τη διεκδικήσουμε έστω κι αν δε βγει τίποτα υπέρ μας. Είναι η τελευταία ελπίδα για εμάς και κυρίως για τα παιδιά μας. Η προεργασία έχει γίνει. Γνωρίζουμε πλέον πόσα μας χρωστάει η Γερμανία και γνωρίζουμε και τις οδούς μέσω των οποίων μπορούμε να τις διεκδικήσουμε και "ΓΑΙΑ ΠΥΡΙ ΜΙΧΘΗΤΩ".

 

Και όπως λέει και ο φίλτατος Neil Young... "It's better to burn out than fade away" και το "fade away" σίγουρα δεν είναι ένα τέλος που ταιριάζει στο όνομα που έχουμε την τιμή και το προνόμιο να φέρουμε ως λαός.

 Εκτύπωση     Αποστολή με e-mail
526 αναγνώστες
Πέμπτη, 24 Νοεμβρίου 2016
12:17

Αποτέλεσμα εικόνας για σάιλοκ

...Ο κ. Τόμσεν σε απόλυτη συμφωνία με την κα Λαγκάρντ, θέτει ως προϋπόθεση για να δεχθεί την επίμονη απαίτηση του Βερολίνου για ψηλά πρωτογενή πλεονάσματα από την Ελλάδα μέχρι και το 2022 (τέσσερα χρόνια μετά το 2018), τον εκ των προτέρων προσδιορισμό των μέτρων που θα εξασφαλίζουν τα πλεονάσματα αυτά! 
 

ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ...

 • Ουδείς, ουδέποτε πέτυχε τέτοια πλεονάσματα. Πόση τύχη έχει η πατρίδα μας εν μέσω κρίσης και με τόσα προβλήματα να πετύχει όχι για μία χρονιά (2018), αλλά για άλλες 4 (μέχρι και το 2022) πρωτογενή πλεονάσματα της τάξεως του 3,5%; Σας απαντώ προκαταβολικά: ΟΥΔΕΜΙΑ. Το ξέρει όλη η Γη.
 • Η απαίτηση του πλεονάσματος 3,5% είναι πέρα για πέρα απόδειξη αισχρού  ΣΑΔΙΣΜΟΥ σε βάρος μας τόσο από τη Γερμανία, όσο και από το ΔΝΤ κι ας ζητάει τη μείωση του χρέους μας.

 

 • Εγώ ξέρω ότι όποιος έχει διάθεση να βοηθήσει (πόσο μάλλον η Ε.Ε. την Ελλάδα,  από τη στιγμή μάλιστα που το χρέος της τελευταίας από χρέος προς τις αγορές μετετράπη σε χρέος προς τους λοιπούς εταίρους μας) δε φτιάχνει εμπροσθοβαρή προγράμματα, αλλά φτιάχνει μπαλόνια (baloon payment) για το τέλος, τα οποία ενδεχομένως τα βάζει σε νέα ρύθμιση με τη λήξη της διάρκειας του δανείου.
 • Με τον τρόπο αυτό δίνεται η ευκαιρία στον χρεωμένο να ξεκινήσει χωρίς καμία τροχοπέδη την προσπάθειά του να ανακάμψει και να πληρώσει τις οφειλές του.
 • Κλασσικό παράδειγμα οι ρυθμίσεις των κόκκινων δανείων, οι οποίες μέσες άκρες κινούνται πάνω σε αυτόν τον αλγόριθμο. Στην περίπτωσή μας δε λέω να μας αφήσουν εντελώς λάσκα, αλλά δεν είναι λογικό να μας υποβάλλουν στο μαρτύριο του σύσσιφου.
 • Αντίθετα με τα παραπάνω (και όπως έχει γίνει σε όλα τα μνημόνια), ο δανειστής ζητώντας εμπροσθοβαρή προγράμματα (λήψη μέτρων, αποπληρωμές κεφαλαίου κλπ) πνίγει το δανεισμένο και φυσικά εκμεταλλεύεται το γεγονός αυτό. Ένας τέτοιος δανειστής μάλλον τοκογλύφος είναι ο οποίος ως νέος Σάιλοκ ζητάει κομμάτι από το σώμα του οφειλέτη προς αποπληρωμή του δανείου του.

Έχουμε τα χάλια μας, αλλά και οι άλλοι έχουν τα δικά τους.

Υ.Γ.

Κοίτα να δεις που τα λέγαμε από το Γενάρη του 2012!

 Εκτύπωση     Αποστολή με e-mail
845 αναγνώστες
Τετάρτη, 9 Νοεμβρίου 2016
10:30

Καλημέρα.

Τελικά ο Τράμπ την έκανε την έκπληξη και είναι πλέον ο επόμενος πρόεδρος των ΗΠΑ. Είτε μας αρέσει είτε όχι αυτή είναι η βούληση του αφέντη λαού και οφείλουμε να τον συγχαρούμε και να του ευχηθούμε καλή επιτυχία για το καλό όλου του πλανήτη Γη.

Οποιαδήποτε άλλη αντίδραση πέραν των ευχών και των συγχαρητηρίων κινείται ξεκάθαρα έξω από τα χρηστά δημοκρατικά ήθη.

Ακόμα και ο (αντιπαθής σε εμένα αλλά τόσο πολύ της μόδας) ορθός πολιτικός λόγος επιβάλλει μία κόσμια και ψυχρή αντιμετώπιση γεμάτη τυπικότητες και όχι εξάρσεις.

Ψυχραιμία λοιπόν και όχι βιαστικά συμπεράσματα και πράξεις πανικού.

 

Σε ό,τι έχει να κάνει με την ψωροκώσταινα δε νομίζω ότι μας ενδιαφέρει η τελική εκλογή. Δε νομίζω ότι πρόκειται να δούμε κάποια διαφορά προς το καλύτερο ή προς το χειρότερο. Οι ΗΠΑ θα εξακολουθούσαν να κοιτάνε τα συμφέροντά τους είτε με πρόεδρο Χίλαρι είτε με πρόεδρο Τράμπ. Ο σχεδιασμός της εξωτερικής πολιτικής τους δε νομίζω ότι θα αλλάξει τραγικά, αφού πρόκειται για κάτι που έχει διαμορφωθεί προσεκτικά εδώ και πολύ καιρό και με πρόβλεψη για πολλά χρόνια μπροστά από σήμερα. Θεωρώ ότι είναι κάτι δύσκαμπτο που δε μπορεί να αλλάξει άρδην μέσα σε μία νύχτα ακόμα κι από τον ίδιο τον πρόεδρο των ΗΠΑ. Από εκεί κι έπειτα, αν η τύχη τα φέρει ώστε να είμαστε στη μεριά των συμφερόντων των ΗΠΑ τότε ίσως φάμε κανένα ψύχουλο. Σε διαφορετική περίπτωση καταλαβαίνετε όλοι τι θα φάμε (ως συνήθως). ΟΨΟΜΕΘΑ.

 

Πιστεύω ότι από τα όσα τραγικά "προφήτευσαν" διάφοροι αναλυτές ότι θα συνέβαιναν αν εκλεγόταν ο Τράμπ κανένα δεν πρόκειται να συμβεί. Θεωρώ (και ελπίζω) ότι είναι απλές θεωρίες συνομωσίας προκειμένου να επηρεαστεί το εκλογικό σώμα των ΗΠΑ. Αν όμως είναι αλήθεια ότι μπορεί να τα βρεί με τον Πούτιν, μάλλον θα πρόκειται για μία καλή εξέλιξη για την ανθρωπότητα.

 

Στα πλαίσια όλων των παραπάνω θεωριών συνομωσίας εντάσσεται (κατά την άποψή μου) και όλη η ανησυχία των αγορών οι οποίες "Ακόμα δεν τον είδανε Γιάννη τον εβγάλανε". Αλήθεια, πιστεύει κανένας από εσάς ότι θα καταρρεύσει το απ' αιώνων στημένο στις ΗΠΑ καπιταλιστικό σύστημα με τον Τράμπ - ένα γνήσιο τέκνο του αμερικανικού καπιταλισμου - πρόεδρο; Πρόκειται ξεκάθαρα για κόλπα των σπεκουλαδόρων τύπου Σόρος και των λοιπών αρπακτικών funds τα οποία δε μπορούν να βάλουν στο χέρι τον τρελλάκια Τράμπ ο οποίος όντας πάμπλουτος και χωρίς ανάγκη από "χορηγούς" χρηματοδότησε όλο τον προεκλογικό του αγώνα αποκλειστικά από την τσέπη του. Μεγάλη προσοχή φυσικά πρέπει να επιδείξει η FED και να γίνει μία πολύ καλή επιλογή του υπουργού οικονομικών (ή όπως αλλιώς αποκαλείται στις ΗΠΑ).

Για το καλό όλης της ανθρωπότητας λοιπόν εύχομαι ολόψυχα στον Donald Trump καλή επιτυχία στα καθήκοντα που θα αναλάβει σύντομα και ελπίζω να επιδείξει σύνεση και υπευθυνότητα.


image

Ξεκάθαρος επίσης είναι πλέον και ο ρόλος των εταιρειών δημοσκοπήσεων. Οι μάσκες έπεσαν για άλλη μία φορά με εμφατικότατο τρόπο... Πιστεύει κανένας από εσάς ότι όλοι οι απλοί πολίτες που ερωτήθηκαν από τους δημοσκόπους απαντούσαν άλλα αντι άλλων με δόλιο σκοπό να μπερδέψουν τις δημοσκοπήσεις; ή μήπως πάει το μυαλό σας ότι οι διάφορες ανακοινώσεις ότι προηγείται η Χίλαρι έναντι του Τράμπ (το μένουμε στην Ευρώπη έναντι του Brexit - το ΝΑΙ έναντι του ΟΧΙ στο δικό μας δημοψήφισμα - η ΝΔ έναντι του ΣΥΡΙΖΑ στις τελευταίες εκλογές) προσπαθούν να χειραγωγήσουν τα πλήθη των ψηφοφόρων μέσω της διαμόρφωσης κλίματος υπέρ κάποιας συγκεκριμένης επιλογής; Αν θέλετε την άποψή μου, εγώ πιστεύω το δεύτερο έστω κι αν ο σκοπός των λανθασμένων αποτελεσμάτων έχει σκοπό να εξυπηρετήσει με κάποιον άγνωστο τρόπο (ας πούμε υποθετικά μέσω της πρόκλησης συσπείρωσης) τον εμφανιζόμενο ως δεύτερο κι όχι τον εμφανιζόμενο ως πρώτο!

Αν πάντως όλα τα παραπάνω είναι απλές θεωρίες συνομωσίας κι εγώ άλλος ένας ψεκασμένος, τότε απλά μιλάμε για έναν κλάδο εντελώς άχρηστο, αφού αποδεικνύεται ότι είναι ανίκανος να παρέχει αξιόπιστα αποτελέσματα έστω και εντός του λεγόμενου στατιστικού σφάλματος.

ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ;

THANKS A LOT BUT NO THANKS!

 Εκτύπωση     Αποστολή με e-mail
642 αναγνώστες
Τρίτη, 25 Οκτωβρίου 2016
09:50

Την ώρα που η Ε.Ε. ξοδεύει ΑΣΚΟΠΑ περίπου € 2,5 δις για να στείλει χωρίς επιτυχία ρομποτάκια με ρόδες στην επιφάνεια του Άρη και (με επιτυχία) άλλα ρομποτάκια σε τροχιά γύρω από αυτόν (πρόγραμμα ExoMars) και παλαιότερα άλλο € 1 δις για να στείλουν ρομποτάκια στην επιφάνεια ενός κομήτη, η Αϊτή πεθαίνει κυριολεκτικά από χολέρα και ο ΟΗΕ δε μπορεί να μαζέψει από τα μέλη του (193 χώρες) το ποσόν των € 200 εκ. γιατί δεν υπάρχει πρόθεση για βοήθεια!

 

Για όνομα του Θεού!

 Εκτύπωση     Αποστολή με e-mail
«Πρώτη<123456789>Τελευταία»

Αναζήτηση
Προηγούμενα Άρθρα
Τελευταίες δημοσιεύσεις