ΣΤΟ ΓΥΡΙΣΜΑ ΤΩΝ ΚΥΚΛΩΝ
Μη σκιάζεστε στα σκότη! Η λευθεριά σαν της αυγής το φεγγοβόλο αστέρι της νύχτας το ξημέρωμα θα φέρει.
Σελίδες
Σύνδεσμοι


807 αναγνώστες
Τετάρτη, 13 Μαΐου 2009
14:32

Έχουμε ευρωεκλογές στις 7 Ιουνίου.

Τα κόμματα έχουν αρχίσει ήδη τον προεκλογικό τους αγώνα.

Όμως, μήπως η περίοδος σας θυμίζει εθνικές εκλογές; Θα έπρεπε να είναι έτσι; Δε νομίζω. Τα θέματα που διακυβεύονται είναι εντελώς διαφορετικά από τα τρέχοντα θέματα της επικαιρότητας.

Μήπως, λέω μήπως, θα έπρεπε να μάθουμε πρώτα σε τι αφορά αυτή η ψηφοφορία; Πιστεύω ότι η ενημέρωσή μας περί Ε.Ε. είναι ανεπαρκέστατη, με την ευλογία φυσικά των κομμάτων, τα οποία αντί να μας "πάρουν από το χεράκι" και να μας μυήσουν στα απόκρυφα της Ε.Ε., μας άφησαν στη μοίρα μας. Για το λόγο αυτό πρέπει να ενημερωθούμε. Η άγνοια σκοτώνει.

 

Προκειμένου να αποκτήσουμε μία αδρή εικόνα της Ε.Ε. και αυτού του οποίου καλούμαστε να κάνουμε τον Ιούνιο, σταχιολογώ αμέσω παρακάτω σχετικά links της Ε.Ε.  

Λίγα μεν, αλλά αρχή ήμισι παντός.

 

Καλή περιήγηση.

Το σχόλιό σας
888 αναγνώστες
6 σχόλια
 Όλα τα σχόλια για το άρθρο
Δευτέρα, 11 Μαΐου 2009
10:20

Σύνταγμα της Ελλάδος (πηγή www.parliament.gr/politeuma)

'Αρθρο 86 - (Δίωξη κατά μελών της Κυβέρνησης, Ειδικό Δικαστήριο)


1. Μόνο η Βουλή έχει την αρμοδιότητα να ασκεί δίωξη κατά όσων διατελούν ή διετέλεσαν μέλη της Κυβέρνησης ή Υφυπουργοί για ποινικά αδικήματα που τέλεσαν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, όπως νόμος ορίζει. Απαγορεύεται η θέσπιση ιδιώνυμων υπουργικών αδικημάτων.
2. Δίωξη, ανάκριση, προανάκριση ή προκαταρκτική εξέταση κατά των προσώπων και για τα αδικήματα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 δεν επιτρέπεται χωρίς προηγούμενη απόφαση της Βουλής κατά την παράγραφο 3.
Αν στο πλαίσιο άλλης ανάκρισης, προανάκρισης, προκαταρκτικής εξέτασης ή διοικητικής εξέτασης προκύψουν στοιχεία, τα οποία σχετίζονται με τα πρόσωπα και τα αδικήματα της προηγούμενης παραγράφου, αυτά διαβιβάζονται αμελλητί στη Βουλή από αυτόν που ενεργεί την ανάκριση, προανάκριση ή εξέταση.
3. Πρόταση άσκησης δίωξης υποβάλλεται από τριάντα τουλάχιστον βουλευτές. Η Βουλή, με απόφασή της που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των βουλευτών, συγκροτεί ειδική κοινοβουλευτική επιτροπή για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, διαφορετικά, η πρόταση απορρίπτεται ως προδήλως αβάσιμη. Το πόρισμα της επιτροπής του προηγούμενου εδαφίου εισάγεται στην Oλομέλεια της Βουλής η οποία αποφασίζει για την άσκηση ή μη δίωξης. Η σχετική απόφαση λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των βουλευτών.
Η Βουλή μπορεί να ασκήσει την κατά την παράγραφο 1 αρμοδιότητά της μέχρι το πέρας της δεύτερης τακτικής συνόδου της βουλευτικής περιόδου που αρχίζει μετά την τέλεση του αδικήματος.
Με τη διαδικασία και την πλειοψηφία του πρώτου εδαφίου της παραγράφου αυτής η Βουλή μπορεί οποτεδήποτε να ανακαλεί την απόφασή της ή να αναστέλλει τη δίωξη, την προδικασία ή την κύρια διαδικασία.
4. Αρμόδιο για την εκδίκαση των σχετικών υποθέσεων σε πρώτο και τελευταίο βαθμό είναι, ως ανώτατο δικαστήριο, Ειδικό Δικαστήριο που συγκροτείται για κάθε υπόθεση από έξι μέλη του Συμβουλίου της Επικρατείας και επτά μέλη του Αρείου Πάγου. Τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη του Ειδικού Δικαστηρίου κληρώνονται, μετά την άσκηση δίωξης, από τον Πρόεδρο της Βουλής σε δημόσια συνεδρίαση της Βουλής, μεταξύ των μελών των δύο ανώτατων αυτών δικαστηρίων, που έχουν διορισθεί ή προαχθεί στο βαθμό που κατέχουν πριν από την υποβολή πρότασης για άσκηση δίωξης. Του Ειδικού Δικαστηρίου προεδρεύει ο ανώτερος σε βαθμό από τα μέλη του Αρείου Πάγου που κληρώθηκαν και μεταξύ ομοιόβαθμων ο αρχαιότερος.
Στο πλαίσιο του Ειδικού Δικαστηρίου της παραγράφου αυτής λειτουργεί Δικαστικό Συμβούλιο που συγκροτείται για κάθε υπόθεση από δύο μέλη του Συμβουλίου της Επικρατείας και τρία μέλη του Αρείου Πάγου. Τα μέλη του Δικαστικού Συμβουλίου δεν μπορεί να είναι και μέλη του Ειδικού Δικαστηρίου. Με απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου ορίζεται ένα από τα μέλη του που ανήκει στον Άρειο Πάγο ως ανακριτής. Η προδικασία λήγει με την έκδοση βουλεύματος.
Καθήκοντα εισαγγελέα στο Ειδικό Δικαστήριο και στο Δικαστικό Συμβούλιο της παραγράφου αυτής ασκεί μέλος της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου που κληρώνεται μαζί με τον αναπληρωτή του. Το δεύτερο και τρίτο εδάφιο της παραγράφου αυτής εφαρμόζονται και για τα μέλη του Δικαστικού Συμβουλίου ενώ το δεύτερο εδάφιο και για τον εισαγγελέα.
Σε περίπτωση παραπομπής προσώπου που είναι ή διετέλεσε μέλος της Κυβέρνησης ή Υφυπουργός, ενώπιον του Ειδικού Δικαστηρίου συμπαραπέμπονται και οι τυχόν συμμέτοχοι, όπως νόμος ορίζει.
5. Αν για οποιονδήποτε άλλο λόγο, στον οποίο περιλαμβάνεται και η παραγραφή, δεν περατωθεί η διαδικασία που αφορά δίωξη κατά προσώπου που είναι ή διετέλεσε μέλος της Κυβέρνησης ή Υφυπουργός, η Βουλή μπορεί, ύστερα από αίτηση του ίδιου ή των κληρονόμων του, να συστήσει ειδική επιτροπή στην οποία μπορούν να μετέχουν και ανώτατοι δικαστικοί λειτουργοί για τον έλεγχο της κατηγορίας.

Και ρωτάω εγώ ο ηλίθιος πολίτης:

 1. Γιατί να έχει η βουλή την αρμοδιότητα να ασκεί δίωξη κατά όσων διατελούν ή διετέλεσαν μέλη της Κυβέρνησης ή Υφυπουργοί για ποινικά αδικήματα που τέλεσαν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, όπως νόμος ορίζει; Αν δεν κάνω λάθος σύμφωνα με το άρθρο 26 του συντάγματος, η Βουλή έχει την εξουσία να νομοθετεί, την εκτελεστική εξουσία έχει η εκάστοτε κυβέρνηση, τη δε δικαστική λειτουργία την ασκούν τα δικαστήρια στο όνομα του ελληνικού λαού.
 2. Με βάση τα όσα περιγράφονται στην παραπάνω παράγραφο, το άρθρο 86 δεν έρχεται σε αντίθεση με το (θεμελιώδες) άρθρο 26;
 3. Ποιός συνέταξε αυτό το άρθρο και ποιός το ψήφισε;
 4. Αν δεχτώ ότι η βουλή μπορεί να δικάζει, γιατί να ασκεί την κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 86 αρμοδιότητά της μέχρι το πέρας της δεύτερης τακτικής συνόδου της βουλευτικής περιόδου που αρχίζει μετά την τέλεση του αδικήματος; Γιατί να υπάρχει χρονικός ορίζοντας; Γιατί να μην ισχύει αναδρομικότητα; Υπάρχει κάτι αντίστοιχο σε επίπεδο απλού κοσμάκη; Αν εγώ για παράδειγμα κάνω κάποιο έγκλημα την 1/1/2009, θα πρέπει να δικαστώ μέχρι το κλείσιμο των δικαστηρίων τον Αύγουστο του 2011 αλλιώς θα παραγραφεί το έγκλημά μου ή μήπως πρέπει να περάσει καμία 20ετία;
 5. Μήπως, το άρθρο αυτό (86) μπορεί και πρέπει να χαρακτηριστεί ως "εσχάτη εθνική προδοσία" και να δικαστούν όλοι όσοι το έχουν συντάξει και όλοι όσοι το έχουν ψηφίσει;


Έχουμε ακούσει τόσες μπούρδες περί επανιδρύσεως του κράτους...

Μήπως είναι ώρα να υπάρξει μία κίνηση υγιώς σκεπτομένων πολιτών, οι οποίοι διακατέχονται από καλώς εννοούμενο πατριωτισμό και ενδιαφέρονται να περισώσουν ό,τι είναι δυνατόν από το ήδη υποθηκευμένο μέλλον των παιδιών τους;

Μήπως μία ομάδα τέτοιων πατριωτών - κομάντο (γιατί πρέπει να είναι διατεθειμένοι να τα χάσουν όλα υπέρ της πατρίδας και του λαού) πρέπει να παρουσιαστεί και να διεκδικήσει το δικαίωμα μίας πραγματικής επανιδρύσεως του κράτους;

Μήπως όμως το σενάριο αυτό είναι απλά ουτοπικό, γιατί απλά ο αναίσχυντα ελεγχόμενος - κατευθυνόμενος τύπος θα θάψει - συντρίψει - γελοιοποιήσει οποιαδήποτε τέτοια προσπάθεια, η οποία θα έθετε σε κίνδυνο τα συμφέροντα των αφεντικών του;

Αχ Ελλάδα! Σε ακόμα μία ανάρτηση σου απευθύνω μνημόσυνο γιατί είσαι ήδη νεκρή και δεν το έχεις μάθει ακόμα.

Αιωνία σου η μνήμη για άλλη μία φορά λοιπόν. Σε αγαπώ βαθιά και δε θα σε ξεχάσω ποτέ.

 Εκτύπωση     Αποστολή με e-mail
830 αναγνώστες
6 σχόλια
 Όλα τα σχόλια για το άρθρο
Δευτέρα, 4 Μαΐου 2009
11:05

Διαβάζοντας στο δρόμο το θέμα από το πρωτοσέλιδο της Αυριανής μπήκα σε μεγάλο πειρασμό για σχολιασμό...

 
Ιδού τα σημεία που με γαργαλάνε:
 • Η Αυριανή (αν θυμάμαι καλά) υπήρξε γνωστή ΠΑ.ΣΟ.Κοφυλλάδα και λάβρος πολέμιος της Ν.Δ. και του Μητσοτάκη. Πως γίνεται τα τελευταία χρόνια να "παίζει το παιχνίδι" της Ν.Δ. κατηγορώντας σε κάθε ευκαιρία (πολλές φορές δικαίως) το ΠΑ.ΣΟ.Κ.;
 • Μάλλον ο κος Κουρής, βρισκόμενος σε οικονομική δυσπραγία, έχει κλίνει γόνυ στο θρόνο του Καραμανλή και έχει μετατραπεί σε φερέφωνο του ιδίου του Καραμανλή (και όχι της Ν.Δ.). Καλό θα ήταν να εξετάσουμε τις κρατικές διαφημίσεις που δημοσιεύονται στα φύλλα του ομίλου.
 • Η εφημερίδα κάνει λόγο ότι "Εάν ο Καραμανλής αποκαλύψει τα στοιχεία που έχει για το λάδωμα Υπουργών του ΠΑ.ΣΟ.Κ. από τη Siemens το κόμμα θα διαλυθεί πριν από τις εκλογές".
 • Τι είδους απειλή είναι αυτή;
 • Αν ο Καραμανλής έχει ποσά, ονόματα και διευθύνσεις δεν έχει χρέος προς την πατρίδα και τη δημοκρατία να τα "βγάλει στον αέρα" για να σπάσει το απόστημα και να κάτσει κάθε κατεργάρης στο πάγκο του;
 • Μήπως όμως ο Καραμανλής μέσω της εφημερίδας απλά λέει: "Κοιτάτε να δείτε, σας έχω στο χέρι και αν δεν βγάλετε το σκασμό θα σας διαλύσω. Αφήστε με ήσυχο και μην το παραξηλώνετε";
 • Θεωρώ δεδομένο ότι τα παραπάνω στοιχεία α) είναι αληθή και β) ο κος Καραμανλής τα έχει στα χέρια του εδώ και καιρό και απλά τα φυλάει ως άσσο στο μανίκι του και γ) απλά θα επιχειρήσει συμψηφισμό "αμαρτιών" και δε θα ανοίξει ρουθούνι ένθεν κακείθεν, με αποτέλεσμα (φυσικά) ο ταλαίπωρος, αλλά και ΒΛΑΞ λαός μας (αφού δε στέλνει τους διεφθαρμένους πολιτικούς όλων των αποχρώσεων, που σαν κουνούπια ρουφάνε ακόρεστα το αίμα του, στο σπιτάκι τους και εξακολουθεί ΒΛΑΚΩΔΩΣ να τους εμπιστεύεται) να πληρώνει το μάρμαρο μέχρι Δευτέρας Παρουσίας.
 • Αναφορικά με το χαρακτηρισμό του κου Παυλίδη ως κλεφτοκοτά, θα συμφωνήσω, καθώς υπάρχουν άλλοι μεγαλοκαρχαρίες (όπως άλλωστε λέει και η εφημερίδα), αυτό όμως δεν τον αθωώνει στα μάτια μου ούτε τον καθιστά πιό συμπαθή όπως επιχειρεί η εφημερίδα.
 
Καταλήγοντας, κάνω την εξής σύντομη διαπίστωση (τι σας λέω τώρα θα μου πείτε):
 • Ζούμε σε μία κοινωνία με έλλειμμα δημοκρατίας, με τους θεσμούς (βλέπε ΜΜΕ), τους πολίτες και τους πολιτικούς εγκλωβισμένους σε συμφέροντα, ίντριγκες, εκβιασμούς, πάθη, φιλαυτία, απληστία, αμορφωσιά και μυωπία. Έξοδο από αυτό το φαύλο κύκλο δε βλέπω στον ορίζοντα.

Ελλάς αιωνία σου η μνήμη.

 Εκτύπωση     Αποστολή με e-mail
2347 αναγνώστες
7 σχόλια
 Όλα τα σχόλια για το άρθρο
Τετάρτη, 1 Απριλίου 2009
10:12

Σύντομα και περιεκτικά:

 • Μηδενικά επιτόκια στις ΗΠΑ και ακολουθεί η Μ. Βρετανία και η Ε.Ε. (γίνεται).
 • Οι ΗΠΑ και η Μ. Βρετανία τυπώνουν χρήμα - Θα δείτε και την Ε.Ε. να πράττει το ίδιο, να είστε σίγουροι.
 • Θα ακολουθήσει Πληθωρισμός και πτώση της αγοραστικής αξίας του χρήματος.
 • Ελαστικοποίηση εργασιακών σχέσεων και έμμεση ή άμεση πτώση των μισθών (υπενθυμίζω ότι ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας κος Τρισέ προτείνει το πάγωμα - αν όχι τη μείωση - των μισθών σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα).
 • Ισοπέδωση των κοινωνικών δομών - εξαθλίωση μεγάλων πληθυσμών.
 • Καταβαράθρωση της κατανάλωσης.
 • Πτωχεύσεις μεγαθηρίων εταιρειών (τα βλέπουμε ήδη).
 • Πτωχεύσεις κρατών.
 • Προστατευτισμός είτε έμμεσος (μέσω μέτρων όπως τα παραπάνω) είτε άμεσος.
 • Κρατισμός.
 • Αυταρχισμός - Αστυνομοκρατία κάτω από το φόβο εκτεταμένων επεισοδίων (η αναβίωση της τρομοκρατίας και η γενικευμένη πολεμική κατά της αστυνομίας από τα εδώ ΜΜΕ θεωρώ ότι δεν είναι άσχετα γεγονότα).
 • Από την άλλη, η Κίνα και (από 31/03/09) η Ρωσία προτείνουν παγκόσμιο νόμισμα (σίγουρα με την τρέχουσα βολική γι αυτούς ισοτιμία).

Συμπεράσματα:

 • Ο πόλεμος (κυριολεκτικά - πλην όμως χωρίς όπλα) ήδη μαίνεται και είναι πολυμέτωπος.
 • Ανατολή εναντίον Δύσης.
 • Κεφάλαιο εναντίον Εργασίας.
 • Αυταρχισμός εναντίον Δημοκρατίας.

Οι πλούσιοι θα καταρρεύσουν κάτω από το βάρος της πτώχευσης της Μεσαίας τάξης και της περαιτέρω εξαθλίωσης της φτωχολογιάς, γεγονότα που προκύπτουν ως αποτέλεσμα της αχαλίνωτης απληστίας τους. Φυσικά το παραπάνω σχήμα επεκτείνεται και σε επίπεδο κρατών.

 

Σίγουρα κανένας από την πλουτοκρατία και τους επαγγελματίες πολιτικούς δε θα μπορέσει να συνδέσει την κατάρρευση με την απληστία τους, κι ούτε θα μπορέσουν να αντιληφθούν ότι αποτέλεσμα των πράξεών τους είναι η καταστροφή των "χαμηλότερων" κοινωνικών στρωμάτων, καταστροφή η οποία οδηγεί και στη δική τους απώλεια.

Εκτός και αν... όλα τα παραπάνω είναι καθοδηγούμενα.

 

Προσδεθείτε και κρατήστε την αναπνοή σας.

 

Προβλέπω ότι θα δούν τα μάτια μας Πράγματα και Θαύματα.

 

Το τι θα αναδυθεί από το επερχόμενο χάος ένας Θεός το ξέρει και μακάρι να βάλει το χέρι Του.

Μακάρι να γράφω μπούρδες.

 Εκτύπωση     Αποστολή με e-mail
1455 αναγνώστες
2 σχόλια
 Όλα τα σχόλια για το άρθρο
Παρασκευή, 20 Φεβρουαρίου 2009
11:35

Διαβάστε το πολύ καλό άρθρο του κυρίου Νεκτάριου Β. Νώτη με τίτλο "Καθαρίστρια με μηνιαίο μισθό €4.000"

http://www.capital.gr/News.asp?id=680923 . Ενδεικτικά παραθέτω την πρώτη παράγραφο η οποία αποτελεί και το ζουμί του άρθρου και κατόπιν σχολιάζω:

"Η πίεση από τις Βρυξέλλες για μείωση των ελλειμμάτων δείχνει ότι οι δαπάνες πρέπει να μειωθούν και μάλιστα άμεσα, για να μη χρειαστούν φορολογικά μέτρα. Αν η «διευθέτηση» του θέματος των χαμένων φορολογικών εσόδων είναι το πρώτο πράγμα που συζητείται στα think tank του οικονομικού επιτελείου, το σπάταλο δημόσιο είναι σίγουρα το αμέσως επόμενο. Στο υπουργείο Οικονομικών εκτιμούν ότι μια μείωση των δαπανών του δημοσίου κατά 10% θα μπορούσε να έχει ως αποτέλεσμα την εξοικονόμηση τουλάχιστον 500 εκατ. ευρώ ετησίως".

Φυσικά θα αστειεύονται τα Think (;) Tanks, ή μας περνάνε για κρετίνους ή αμοιβάδες.

Τα € 500 εκ. μπορούν να εξοικονομηθούν για πλάκα και για πλάκα άλλα τόσα.

Προτεινόμενες ενέργειες:
1. Εξορθολογήστε το σύστημα προμηθειών ολόκληρου του δημοσίου (προβλεπόμενη εξοικονόμηση € 1 δις).
2. Βάλτε τους εθνοπατέρες βουλευτές να θυσιάσουν ένα μέρος από τα εξοργιστικά προνόμιά τους (προβλεπόμενη εξοικονόμηση € 50 εκ.). Μέχρι πέρσι τους αρκούσε 1 ειδικός συνεργάτης. Γιατί από φέτος να έχουν 2 και να τους χρυσοπληρώνουμε;
3. Αναδιανείμετε το υπεράριθμο προσωπικό του δημοσίου τομέα σε αποδοτικές δραστηριότητες (προβλεπόμενη εξοικονόμηση ανυπολόγιστη). Επιτέλους κάντε τους θεσμούς να λειτουργήσουν και να προστατέψουν τον πολίτη (και τη δόλια την τσέπη του).
4. Δείτε τα χάλια της ΛΑΡΚΟ (ζημιές € 200 - 300 εκ. και λίγα λέμε με απίστευτες απώλειες εσόδων) και πάρτε μέτρα σε όλες τις ΔΕΚΟ για τη σωστή λειτουργία τους (προβλεπόμενη εξοικονόμηση ανυπολόγιστη).
5. Ξηλώστε από τη Διεύθυνση όλων των ΔΕΚΟ και λοιπών Οργανισμών τους άχρηστους - γαμψονύχηδες - σπάταλους - άπληστους - κομματικούς προύχοντες και βάλτε επιτέλους άξιους και τίμιους ανθρώπους.
6. Φωτιά και τσεκούρι στους διεφθαρμένους. Απλά εντοπίστε τους (κι όταν λέμε εντοπίστε τους εννοούμε εντοπίστε τους) και εξοντώστε τους χωρίς κανένα έλεος. Οι φιλόξενες φυλακές τους χωράνε όλους.
7. Ανοίξτε κανέναν φάκελλο και στείλτε κανα - δυο (δέκα - είκοσι) υπουργούς στη φυλακή να κάνουν παρέα στα παραπάνω καλόπαιδα. Να δείς πως θα μαζευτούν οι υπόλοιποι και θα κάνουν καλά τη δουλειά τους.
8. Εφαρμόστε απουσιολόγιο στα υπουργεία (για όλη την ιεραρχία μέχρι και τον υπουργό) και δημοσιοποιείστε το μήνα μήνα στον τύπο.
9. Θέλετε και άλλα;

 Εκτύπωση     Αποστολή με e-mail
«Πρώτη<616263646566676869>Τελευταία»

Αναζήτηση
Προηγούμενα Άρθρα
Τελευταίες δημοσιεύσεις