ΣΤΟ ΓΥΡΙΣΜΑ ΤΩΝ ΚΥΚΛΩΝ
Μη σκιάζεστε στα σκότη! Η λευθεριά σαν της αυγής το φεγγοβόλο αστέρι της νύχτας το ξημέρωμα θα φέρει.
Σελίδες
Σύνδεσμοι


ΑΧ ΕΛΛΑΔΑ!
976 αναγνώστες
Δευτέρα, 11 Μαΐου 2009
10:20

Σύνταγμα της Ελλάδος (πηγή www.parliament.gr/politeuma)

'Αρθρο 86 - (Δίωξη κατά μελών της Κυβέρνησης, Ειδικό Δικαστήριο)


1. Μόνο η Βουλή έχει την αρμοδιότητα να ασκεί δίωξη κατά όσων διατελούν ή διετέλεσαν μέλη της Κυβέρνησης ή Υφυπουργοί για ποινικά αδικήματα που τέλεσαν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, όπως νόμος ορίζει. Απαγορεύεται η θέσπιση ιδιώνυμων υπουργικών αδικημάτων.
2. Δίωξη, ανάκριση, προανάκριση ή προκαταρκτική εξέταση κατά των προσώπων και για τα αδικήματα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 δεν επιτρέπεται χωρίς προηγούμενη απόφαση της Βουλής κατά την παράγραφο 3.
Αν στο πλαίσιο άλλης ανάκρισης, προανάκρισης, προκαταρκτικής εξέτασης ή διοικητικής εξέτασης προκύψουν στοιχεία, τα οποία σχετίζονται με τα πρόσωπα και τα αδικήματα της προηγούμενης παραγράφου, αυτά διαβιβάζονται αμελλητί στη Βουλή από αυτόν που ενεργεί την ανάκριση, προανάκριση ή εξέταση.
3. Πρόταση άσκησης δίωξης υποβάλλεται από τριάντα τουλάχιστον βουλευτές. Η Βουλή, με απόφασή της που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των βουλευτών, συγκροτεί ειδική κοινοβουλευτική επιτροπή για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, διαφορετικά, η πρόταση απορρίπτεται ως προδήλως αβάσιμη. Το πόρισμα της επιτροπής του προηγούμενου εδαφίου εισάγεται στην Oλομέλεια της Βουλής η οποία αποφασίζει για την άσκηση ή μη δίωξης. Η σχετική απόφαση λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των βουλευτών.
Η Βουλή μπορεί να ασκήσει την κατά την παράγραφο 1 αρμοδιότητά της μέχρι το πέρας της δεύτερης τακτικής συνόδου της βουλευτικής περιόδου που αρχίζει μετά την τέλεση του αδικήματος.
Με τη διαδικασία και την πλειοψηφία του πρώτου εδαφίου της παραγράφου αυτής η Βουλή μπορεί οποτεδήποτε να ανακαλεί την απόφασή της ή να αναστέλλει τη δίωξη, την προδικασία ή την κύρια διαδικασία.
4. Αρμόδιο για την εκδίκαση των σχετικών υποθέσεων σε πρώτο και τελευταίο βαθμό είναι, ως ανώτατο δικαστήριο, Ειδικό Δικαστήριο που συγκροτείται για κάθε υπόθεση από έξι μέλη του Συμβουλίου της Επικρατείας και επτά μέλη του Αρείου Πάγου. Τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη του Ειδικού Δικαστηρίου κληρώνονται, μετά την άσκηση δίωξης, από τον Πρόεδρο της Βουλής σε δημόσια συνεδρίαση της Βουλής, μεταξύ των μελών των δύο ανώτατων αυτών δικαστηρίων, που έχουν διορισθεί ή προαχθεί στο βαθμό που κατέχουν πριν από την υποβολή πρότασης για άσκηση δίωξης. Του Ειδικού Δικαστηρίου προεδρεύει ο ανώτερος σε βαθμό από τα μέλη του Αρείου Πάγου που κληρώθηκαν και μεταξύ ομοιόβαθμων ο αρχαιότερος.
Στο πλαίσιο του Ειδικού Δικαστηρίου της παραγράφου αυτής λειτουργεί Δικαστικό Συμβούλιο που συγκροτείται για κάθε υπόθεση από δύο μέλη του Συμβουλίου της Επικρατείας και τρία μέλη του Αρείου Πάγου. Τα μέλη του Δικαστικού Συμβουλίου δεν μπορεί να είναι και μέλη του Ειδικού Δικαστηρίου. Με απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου ορίζεται ένα από τα μέλη του που ανήκει στον Άρειο Πάγο ως ανακριτής. Η προδικασία λήγει με την έκδοση βουλεύματος.
Καθήκοντα εισαγγελέα στο Ειδικό Δικαστήριο και στο Δικαστικό Συμβούλιο της παραγράφου αυτής ασκεί μέλος της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου που κληρώνεται μαζί με τον αναπληρωτή του. Το δεύτερο και τρίτο εδάφιο της παραγράφου αυτής εφαρμόζονται και για τα μέλη του Δικαστικού Συμβουλίου ενώ το δεύτερο εδάφιο και για τον εισαγγελέα.
Σε περίπτωση παραπομπής προσώπου που είναι ή διετέλεσε μέλος της Κυβέρνησης ή Υφυπουργός, ενώπιον του Ειδικού Δικαστηρίου συμπαραπέμπονται και οι τυχόν συμμέτοχοι, όπως νόμος ορίζει.
5. Αν για οποιονδήποτε άλλο λόγο, στον οποίο περιλαμβάνεται και η παραγραφή, δεν περατωθεί η διαδικασία που αφορά δίωξη κατά προσώπου που είναι ή διετέλεσε μέλος της Κυβέρνησης ή Υφυπουργός, η Βουλή μπορεί, ύστερα από αίτηση του ίδιου ή των κληρονόμων του, να συστήσει ειδική επιτροπή στην οποία μπορούν να μετέχουν και ανώτατοι δικαστικοί λειτουργοί για τον έλεγχο της κατηγορίας.

Και ρωτάω εγώ ο ηλίθιος πολίτης:

  1. Γιατί να έχει η βουλή την αρμοδιότητα να ασκεί δίωξη κατά όσων διατελούν ή διετέλεσαν μέλη της Κυβέρνησης ή Υφυπουργοί για ποινικά αδικήματα που τέλεσαν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, όπως νόμος ορίζει; Αν δεν κάνω λάθος σύμφωνα με το άρθρο 26 του συντάγματος, η Βουλή έχει την εξουσία να νομοθετεί, την εκτελεστική εξουσία έχει η εκάστοτε κυβέρνηση, τη δε δικαστική λειτουργία την ασκούν τα δικαστήρια στο όνομα του ελληνικού λαού.
  2. Με βάση τα όσα περιγράφονται στην παραπάνω παράγραφο, το άρθρο 86 δεν έρχεται σε αντίθεση με το (θεμελιώδες) άρθρο 26;
  3. Ποιός συνέταξε αυτό το άρθρο και ποιός το ψήφισε;
  4. Αν δεχτώ ότι η βουλή μπορεί να δικάζει, γιατί να ασκεί την κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 86 αρμοδιότητά της μέχρι το πέρας της δεύτερης τακτικής συνόδου της βουλευτικής περιόδου που αρχίζει μετά την τέλεση του αδικήματος; Γιατί να υπάρχει χρονικός ορίζοντας; Γιατί να μην ισχύει αναδρομικότητα; Υπάρχει κάτι αντίστοιχο σε επίπεδο απλού κοσμάκη; Αν εγώ για παράδειγμα κάνω κάποιο έγκλημα την 1/1/2009, θα πρέπει να δικαστώ μέχρι το κλείσιμο των δικαστηρίων τον Αύγουστο του 2011 αλλιώς θα παραγραφεί το έγκλημά μου ή μήπως πρέπει να περάσει καμία 20ετία;
  5. Μήπως, το άρθρο αυτό (86) μπορεί και πρέπει να χαρακτηριστεί ως "εσχάτη εθνική προδοσία" και να δικαστούν όλοι όσοι το έχουν συντάξει και όλοι όσοι το έχουν ψηφίσει;


Έχουμε ακούσει τόσες μπούρδες περί επανιδρύσεως του κράτους...

Μήπως είναι ώρα να υπάρξει μία κίνηση υγιώς σκεπτομένων πολιτών, οι οποίοι διακατέχονται από καλώς εννοούμενο πατριωτισμό και ενδιαφέρονται να περισώσουν ό,τι είναι δυνατόν από το ήδη υποθηκευμένο μέλλον των παιδιών τους;

Μήπως μία ομάδα τέτοιων πατριωτών - κομάντο (γιατί πρέπει να είναι διατεθειμένοι να τα χάσουν όλα υπέρ της πατρίδας και του λαού) πρέπει να παρουσιαστεί και να διεκδικήσει το δικαίωμα μίας πραγματικής επανιδρύσεως του κράτους;

Μήπως όμως το σενάριο αυτό είναι απλά ουτοπικό, γιατί απλά ο αναίσχυντα ελεγχόμενος - κατευθυνόμενος τύπος θα θάψει - συντρίψει - γελοιοποιήσει οποιαδήποτε τέτοια προσπάθεια, η οποία θα έθετε σε κίνδυνο τα συμφέροντα των αφεντικών του;

Αχ Ελλάδα! Σε ακόμα μία ανάρτηση σου απευθύνω μνημόσυνο γιατί είσαι ήδη νεκρή και δεν το έχεις μάθει ακόμα.

Αιωνία σου η μνήμη για άλλη μία φορά λοιπόν. Σε αγαπώ βαθιά και δε θα σε ξεχάσω ποτέ.

Σχόλια

11/05 13:24  Mogadishu
Η εκπληκτικη επινοηση της βουλευτικης ασυλιας με το αρθρο 62 του 1975, της παραταξης του (μη χεσω) εθναρχη, αλλα ουτε και οι αλλοι εθιξαν ποτε γιατι τους βολευει, ετσι βουλευτες και υπουργοι εμπλεκονται σε οποιοδηποτε οικονομικο σκανδαλο-εγκλημα και οχι μονο και ποτε δεν παραπεμπονται στην δικαιοσυνη αφου "κορακας κορακου ματι δε βγαζει". Σημερα γλυτωνω εσενα, αυριο μπορει ναμαι εγω, σκεφτονται ολοι. Γιατι δηλαδη να χρειαζεται ψηφοφορία για την παραπομπή ή μη του καθε "ενοικου" της βουλης? Εχει βαλει χερι βεβαια η ΕΕ, αλλα τα καθικια εδω, οσο τους παιρνει, το τραβανε χρονικα
11/05 14:11  CANYON
Στον καιαδα τα ανικανα πολιτικα γουρουνια...
11/05 14:16  L.Merroni
Υποθέτω ότι όντως αγαπάς την Ελλάδα,και δεν εκνευρίζομαι με τα "αιωνία σου η μνήμη" κ.λ.π.
Εξηγούμαι λοιπόν.
Η αναφορά σου αφορά το νεοελληνικό κρατίδιο!
Η ΕΛΛΑΔΑ δεν είναι αυτό που περιγράφεις,και ωφείλεις να το γνωρίζεις.
Το νεοελληνικό αυτό κρατίδιο που λές,"υποφέρει" γιατί όλοι του οι "ταγοι",θρησκευτικοί,πολιτικοί,καλλιτέχνες,επιστήμονες,διανοούμενοι,"άνθρωποι του πνεύματος" κ.λ.π είναι ιδιοτελείς(ήπιος χαρακτηρισμός)άρα και κοινωνικά τιποτένιοι,και ασήμαντοι εθνικά!
Αν ήταν σημαντικοί,τότε θα ήταν επικίνδυνοι,και ή θα είχαν δολοφονηθεί ή θα είχαν σκοτωθεί σε τροχαίο,ή θα είχαν πεθάνει απο την επάρατο,ή θα είχαν σκοτωθεί σε αεροπορικό δυστύχημα, ή θα είχαν εκπαραθυρωθεί ή..ή..κ.λ.π.
Αν όλα αυτά φαίνονται υπερβολικά τότε ποιός είναι ο επικίνδυνος που ζεί και μεσουρανεί ακόμη στο νεοελληνικό κρατίδιο?? ΚΑΝΕΙΣ!
Το γεγονός στο οποίο αναφέρεσαι είναι πλέον καθημερινότητα και θέλω να πιστεύω ότι ατυχώς το συνέδεσες μ'αυτό που σημαίνει ΕΛΛΑΔΑ!

"θέλει μελτέμι γερό,γεννημένο στην Τήνο,που να'ρθει με την ευχή της παναγιάς,και να καθαρίσει τον τόπο απ'όλων τών λογιώ της Τουρκιάς και της γηραιάς Ευρώπης τ'απομεινάρια"
ΟΔ.ΕΛΥΤΗΣ

Αυτός που πάει τη ζωή λιγάκι παραπέρα,
είναι ο πιό μοναχός στη γή όταν τελειώνει η μέρα.
Λένε πώς μές στούς ουρανούς οι άγγελοι πετάνε,
μα εγώ τούς βλέπω ζωντανούς στη γή να περπατάνε.
Αυτός που παίρνει μιά σταλιά και πέλαγο την κάνει,
θα δεί ποτάμια δάκρυα που ανθρώπου νούς δέν φτάνει.
Ορφέας Περίδης.
Αφιερωμένο σ'αυτούς που ονειρεύονται χωρίς να κοιμούνται!
11/05 14:56  cell
@Νέμεσις
"καλώς εννοούμενο πατριωτισμό"
ή είναι κανείς ή δεν είναι πατριώτης, κατά το..."έγκυος".
είτε την αγαπά είτε όχι την πατρίδα του.
Οι "παραλλαγές" και διαβαθμίσεις του πατριωτισμού κατά το δοκούν των "τιμητών"-"ταγών" μάλλον ξένες είναι προς τον πατριωτισμό και εκ του πονηρού, προς εδραίωση υπηκόων ενταύθα αντί...πολιτών!

Συγχαρητήρια για την επιλογή του θέματος και την προσέγγισή του...πλην των δύο τελευταίων γραμμών που θα μου επιτρέψετε να πάρω αποστάσεις από την... "εξόδιο ακολουθία"...:-)


@L.Merroni
Μάλλον έχεις δίκιο!
11/05 14:56  ΣΟΛΩΝ (όχι ο σοφός)
Ωραίος φίλτατε αλλά ξεχνάς το βασικότερο.
Η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει και ξέρεις γιατί?
Δεν θα μπορούν πια να την αρμέξουν...
11/05 21:17  ΤΑΚΙΟΚΟΥ-ΚΕΡΙ
@ΝΕΜΕΣΙΣ
Δικαιολογημένη η αγανάκτηση και το παράπονο σου.Αυτή δεν είναι η Ελλάδα του Σωκράτη, του Πλάτωνα,του Αριστοτέλη.
Είναι η "Ελλάδα"τών πολιτικών σκουπιδιών,του εφιάλτη,τών ψιψινάκηδων,των τριανταφυλλόπουλων και ενός ατελείωτου συρφετού,που την λυμαίνεται.

@L.Merroni
Σε παρακολουθούσα στο blog του Σπάρτη,και θυμάμαι τίς κόντρες,αλλά και τις γνώσεις που έχεις σε ιστορία και οικονομία.Γιατί δεν κάνεις ένα δικό σου blog εδώ στο capital;
Το σχόλιό σας

Αναζήτηση
Προηγούμενα Άρθρα
Τελευταίες δημοσιεύσεις