ΣΤΟ ΓΥΡΙΣΜΑ ΤΩΝ ΚΥΚΛΩΝ
Μη σκιάζεστε στα σκότη! Η λευθεριά σαν της αυγής το φεγγοβόλο αστέρι της νύχτας το ξημέρωμα θα φέρει.
Σελίδες
Σύνδεσμοι


Δελφικά Παραγγέλματα
894 αναγνώστες
Τρίτη, 12 Ιανουαρίου 2010
11:46

Τα παρακάτω 147 ηθικά Δελφικά Παραγγέλματα, ήταν σκαλισμένα στον πρόναο του Ναού του Απόλλωνος στους Δελφούς. 

Ο Παυσανίας στο έργο του «Φωκικά» λέει: «Εν δε τω προνάω τα εν Δελφοίς γεγραμμένα εστίν ωφελήματα ανθρώποις εις βίον».

 

ΓΝΩΘΙ ΣΑΥΤΟΝ – (ΕΙ) – ΜΗΔΕΝ ΑΓΑΝ – ΕΓΓΥΑ, ΠΑΡΑ Δ’ ΑΤΑ (=Εγγυήσου και τότε θα δεις να έρχεται η καταστροφή)

 

Έπου Θεώ.

Έριν μίσει.

Νόμω πείθου.

Όνειδος έχθαιρε.

Θεούς σέβου.

Γλωσσαν ίσχε.

Γονείς σέβου.

Ύβριν αμύνου.

Ηττώ υπέρ δικαίου.

Κρίνε δίκαια.

Γνώθι μαθών (εκ πείρας γνώριζε).

Χρώ χρήμασι.

Ακούσας νόει .

Αδωροδόκητος δοκίμαζε.

Σαυτόν ίσχε.

Αιτιώ παρόντα.

Φρόνει θνητά.

Λέγε ειδώς.

Εστίαν τίμα.

Βίας μή έχου.

Άρχε σεαυτού.

Αλύπως βίου.

Φίλοις βοήθει.

Ομίλει πράως.

Θύμου κράτει.

Φιλοφρόνει πάσιν.

Φρόνησιν άσκει.

Υιοίς μή καταθάρρει.

Πρόνοιαν τίμα.

Γλώττης άρχε.

Όρκω μη χρω.

Σεαυτόν ευ ποίει.

Φιλίαν αγάπα.

Ευπροσήγορος γίνου.

Παιδείας αντέχου.

Αποκρίνου εν καιρώ.

Δόξαν δίωκε.

Πόνει μετά δικαίου.

Σοφίαν ζήτει.

Πράττε αμετανοήτως.

Καλόν ευ λέγε.

Αμαρτάνων μετανόει.

Ψέγε μηδένα.

Οφθαλμού κράτει.

Επαίνει Αρετήν.

Βολεύου χρήσιμα.

Πράττε δίκαια.

Επιτέλει συντόμως.

Φίλοις ευνόει.

Φιλίαν φύλαττε.

Εχθρούς αμύνου.

Ευγνώμων γίνου.

Ευγένειαν άσκει.

Ομόνοιαν δίωκε

Κακίας απέχου.

Άρρητα μη λέγε.

Κοινός γίνου.

Τό κράτουν φόβου.

Ίδια φύλαττε.

Καιρόν προσδέχου

Αλλοτρίων απέχου.

Έχθρας διάλυε.

Εύφημος ίσθι (να είσαι ήπιος, μαλακός).

Γήρας προσδέχου

Άκουε πάντα.

Επί ρώμη μή καύχω.

Φίλω χαρίζου.

Ευφημίαν άσκει.

Χρόνου φείδου.

Απέχθειαν φεύγε.

Όρα το μέλλον.

Πλούτει δικαίως.

Ύβριν μίσει.

Δόξαν μή λείπε.

Ικέτας αίδου

Κακίαν μίσει.

Υιούς παίδευε.

Κινδύνευε φρονίμως.

Έχων χαρίζου.

Χρησμούς θαύμαζε.

Δόλου φόβου.

Ούς τρέφεις αγάπα.

Ευλόγει πάντας.

Απόντι μή μάχου.

Φιλόσοφος γίνου.

Πρεσβύτερον αίδου

Όσια κρίνε.

Νεώτερον δίδασκε.

Γνούς πράττε.

Πλούτω απίστει.

Φόνου απέχου.

Σεαυτόν αίδου

Εύχου δυνατά

Μή άρχε υβρίζων.

Σοφοίς χρώ

Προγόνους στεφάνου.

Ήθος δοκίμαζε

Επί νεκρώ μή γέλα.

Λαβών απόδος.

Ατυχούντι συνάχθου.

Υφορώ μηδένα

Χαρίζου ευλαβώς.

Τέχνη χρώ

Έξ ευγενών γέννα.

Ό μέλλεις δός.

Επαγγέλου μηδενί.

Ευεργεσίας τίμα.

Τύχη μή πίστευε.

Φθόνει μηδενί.

Τελεύτα άλυπος.

Φυλακήν πρόσεχε.

Μέτρον άριστον.

Ομοίοις χρώ

Αδικίαν μισείν.

Διαβόλήν μίσει.

Ευσέβειαν φυλάσσειν.

Δικαίως κτώ.

Ηδονής κρατείν.

Αγαθούς τίμα.

Βία μηδέν πράττειν.

Κριτήν γνώθι.

Τέκνα παιδεύειν.

Γάμους κράτει.

Μή  θρασύνου.

Τύχην νόμιζε.

Νόμοις πείθου.

Εγγύην φεύγε.

Μελέτει το πάν.

Πάσι διαλέγου.

Γαμείν μέλλον καιρόν γνώθι

Ελπίδα αίνει.

Μή επί παντί λυπού.

Δαπανών άρχου.

Πίνων άρμοζε.

Κτώμενος ήδου.

Πέρας επιτέλει μή αποδειλιών.

Αισχύνην σέβου.

Τό συμφέρον θηρώ.

Χάριν εκτέλει.

Θνήσκε υπέρ Πατρίδος.

Ευτυχίαν εύχου.

Τώ βίω μάχου.

Τύχην στέργε.

Ευ πάσχε ώς θνητός.

Ακούων όρα.

Παίς ών κόσμιος ίσθι (να είσαι), ηβών εγκρατής, μέσος δίκαιος, πρεσβύτερος εύλογος.

Εργάζου κτητά.

 

Σχόλια

12/01 12:08  Frixos
Η Σπουδαία Δουλειά
Τα γεγονότα της καθημερινής ζωής.
_

Αυτή είναι μια ιστορία τεσσάρων ανθρώπων που ονομάζονταν:
Ο Καθένας, ο Κάποιος, ο Τυχαίος και ο Κανένας.
Ήταν, λοιπόν, να γίνει μια σπουδαία δουλειά και...
Ο Καθένας ήταν βέβαιος ότι ο Κάποιος θα την κάνει.
Ο Τυχαίος θα μπορούσε να την κάνει αλλά ο Κανένας την έκανε.
Ο Κάποιος θύμωσε γι' αυτό, γιατί ήταν δουλειά του Καθένα.
Ο Καθένας σκέφθηκε ότι ο Τυχαίος θα μπορούσε να την κάνει.
Αλλά ο Κανένας διαπίστωσε ότι ο Καθένας μπορούσε να την κάνει.
Τελικά ο Καθένας κατηγόρησε τον Κάποιο όταν ο Κανένας έκανε ότι
ο Τυχαίος μπορούσε να κάνει.

ΠΟΥ ΒΡΗΣΚΕΤΕ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΣΑΣ;
12/01 12:11  Frixos
Η σοφία των Ινδιάνων Τσερόκι

Κάποιο βράδυ, ένας παππούς της φυλής των Τσερόκι, έλεγε στον εγγονό του για μια μάχη που γίνεται μέσα μας.

Γιέ μου, "Η μάχη αυτή, γίνεται ανάμεσα σε δυο λύκους. Ο ένας είναι κακός. Είναι θυμός, ζήλεια, θλίψη, λύπη, πλεονεξία, αλαζονεία, αυτολύπηση, ενοχή, μνησικακία, κατωτερότητα, ψευτιά, ψευτο-υπερηφάνεια, υπεροψία και εγώ".

Ο "άλλος είναι καλός. Είναι χαρά, ειρήνη, αγάπη, ελπίδα, γαλήνη, ταπεινοφροσύνη, καλοσύνη, φιλανθρωπία, κατανόηση, μεγαλοψυχία, αλήθεια, ευσπλαχνία και πίστη".

Ο εγγονός σκέφτηκε για μερικά λεπτά και μετά ρώτησε τον παππού του. "Και Ποιός λύκος νικάει παππού"

Και ο γέρο Τσερόκι απλά απάντησε : "Αυτός που ταΐζουμε
12/01 12:46  cell
...Παιδείας αντέχου.
Τέκνα παιδεύειν.
Ομόνοιαν δίωκε...

"Αν οι Ελληνες αποκτήσουν μόρφωση και ενότητα, αλίμονό μας."
ΟΥΙΣΤΟΝ ΤΣΩΡΤΣΙΛ

Τύχη μή πίστευε...

Καλό μεσημέρι.12/01 13:26  ΑΝΗΣΥΧΟΣ ΠΑΤΕΡΑΣ
@mylobos

Που κατατάσσω τον εαυτό μου;
Μα δεν πιστεύω να έχετε αμφιβολία ότι ενίωτε έχω πάρει και στο μέλλον θα πάρω όλα τα ονόματα των ηρώων της πολύ καλής παραβολής σας.

Αν σας πω κάποιο όνομα και αποκλείσω όλα τα άλλα θα είμαι υποκριτής αγαπητέ μου.

Ποιό θα ήθελα; "Κανένας".

Αναφορικά στους λύκους προσπαθώ να θρέφω τον καλό λύκο χωρίς απόλυτη επιτυχία.
12/01 13:49  zeuspower
μπραβο ... ετσι γιατι μερικοι νομιζουν οτι ολα ξεκινησαν με τις "10 εντολες " !
12/01 14:35  ΑΝΗΣΥΧΟΣ ΠΑΤΕΡΑΣ
zeuspower
Ο σκοπός της ανάρτησης δεν είναι να εξυπηρετήσει ανταγωνισμούς μεταξύ "αρχαιολατρών" και "χριστιανών".
Άλλωστε οι 10 εντολές προηγούνται χρονικά, καθώς σκαλίστηκαν στις πλάκες περί το 1300 π.Χ. κατά την έξοδο των εβραίων από την Αίγυπτο επί φαραώ Μανέφθα Β'.

Σκοπός είναι να διαβάσουμε τη βαθιά σοφία των προγόνων μας και να οφεληθούμε πνευματικά.
12/01 15:46  Frixos

@ Α.Π

Η φράση ,ερώτηση,

ΠΟΥ ΒΡΗΣΚΕΤΕ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΣΑΣ;

είναι τμήμα του κειμένου και δεν απευθυνόταν σε κανάναν άμεσα.

Όσον αφορά εσάς ήμουνα απολύτως σίγουρος για τις επιλογές.

Ο διαχωρισμός "αρχαιολάτρεις" "χριστιανοί" και μάλιστα ,ως ανταγωνιστές πρέπει να μας αφήνει αδιάφορους διότι το κέντρο και των δύο χαρακτηρισμών είναι ο άνθρωπος τα ποιοτικά στοιχεία του οποίου μας ενδιαφέρουν.Διαφορετικά γίνονται ταμπέλες, όντως διαχωριστικές με πράγματι ανταγωνιστικό χαρακτήρα.

Υγιαίνετε
12/01 21:10  Goldmine
Βίβλος ζωής αληθινής!
Εύγε που μας τα παρέθεσες συγκεντρωμένα.
Αν κατανοούσαμε την αξία αυτών των οδηγιών και η κοινωνία μας
και ο καθένας από μας μας θα είχαμε λυμένα σημαντικά προβλήματα. Ειλικρινά μου πρόσφερες σήμερα και σ΄ευχαριστώ!
Το σχόλιό σας

Αναζήτηση
Προηγούμενα Άρθρα
Τελευταίες δημοσιεύσεις