ΣΤΟ ΓΥΡΙΣΜΑ ΤΩΝ ΚΥΚΛΩΝ
Μη σκιάζεστε στα σκότη! Η λευθεριά σαν της αυγής το φεγγοβόλο αστέρι της νύχτας το ξημέρωμα θα φέρει.
Σελίδες
Σύνδεσμοι


Το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος
1066 αναγνώστες
Δευτέρα, 20 Δεκεμβρίου 2010
14:44

Πριν βιαστείτε να κατακρίνετε (γιατί ξέρω ότι πολλοί άνθρωποι είναι συλλήβδην ενάντιοι στην εκκλησία) , διαβάστε...

  • Μην περιοριστείτε στα σχόλια των εφημερίδων. Μην κάνετε το λάθος αυτό το οποίο μας έφερε στη σημερινή δεινή κατάσταση. Διαβάστε και το πρωτότυπο κείμενο και μετά βγάλτε μόνοι σας τα όποια συμπεράσματά σας. Αφήστε τη δική σας κρίση να λειτουργήσει και μη φάτε μασημένη τροφή.

 

  • Στα λόγια της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος που ακολουθούν, τοποθετήστε (με ανοικτό μυαλό και διάθεση αυτοκριτικής) τον εαυτό σας. Η ουσία δε βρίσκεται στην εύστοχη, κατά την άποψή μου, ασκούμενη κριτική των κυβερνήσεων του παρόντος και του παρελθόντος, αλλά και στην εσωτερική αυτοκριτική τόσο του κάθε ενός από εμάς ξεχωριστά, της κοινωνίας μας ως σύνολο, όσο και της ίδιας της εκκλησίας.

Πιστεύω ότι αυτά που θα διαβάσετε θα σας αγγίξουν...

 

Η Ιεραρχία της Εκκλησιάς τής Ελλάδος, η οποία συνήλθε στην τακτική Συνε­δρία της από 5ης – 8ης Οκτωβρίου τ.έ., αισθά­νεται την ανάγκη να απευθυνθεί στο πλήρωμά της, στο λαό του θεού, αλλά και σε κάθε καλοπροαίρετο άνθρωπο, για να μι­λήσει με τη γλώσσα τής αληθείας και τής αγάπης.

 Οι ημέρες πού ζούμε είναι δύσκολες και κρίσιμες. Περνάμε ως χώρα μία δεινή οικο­νομική κρίση πού δημιουργεί στους πολλούς ανασφάλεια και φόβο. Δεν γνωρίζου­με τι είναι αυτό πού μάς έρχεται την επόμενη μέρα. Ή χώρα μας φαίνεται να μην είναι πλέον ελεύθερη αλλά να διοικείται επί τής ουσίας από τούς δανειστές μας. Γνωρίζουμε ότι πολλοί περιμένετε από την ποιμαίνουσα Εκκλησία να μιλήσει και να τοποθετηθεί πάνω στα γεγονότα πού παρακολουθούμε.

 Είναι αλήθεια ότι αυτό πού συμβαίνει στην πατρίδα μας είναι πρωτόγνωρο και συ­νταρακτικό. Μαζί με την πνευματική, κοινω­νική και οικονομική κρίση συμβαδίζει και ή πάσης φύσεως ανατροπή. Πρόκειται για προσπάθεια εκρίζωσης και εκθεμελίωσης πολλών παραδεδομένων, τα όποια ως τώ­ρα θεωρούνταν αυτονόητα για τη ζωή του τόπου μας. Από κοινωνικής πλευράς επιχειρείται μία ανατροπή δεδομένων και δι­καιωμάτων και μάλιστα με ένα πρωτοφανές επιχείρημα. Τα απαιτούν τα μέτρα αυτά οι δανειστές μας. Δηλώνουμε δηλαδή ότι είμαστε μία χώρα υπό κατοχή και εκτελούμε εντολές των κυριάρχων - δανειστών μας. Το ερώτημα, Το όποιο γεννάται, είναι εάν οι απαιτήσεις τους αφορούν μόνον σε οικονομικά και ασφαλιστικά θέματα ή αφο­ρούν και στην πνευματική και πολιτιστική φυσιογνωμία τής Πατρίδος μας.

Μπροστά στην κατάσταση αυτή ό κάθε λογικός άνθρωπος διερωτάται: Γιατί δεν πή­ραμε νωρίτερα όλα αυτά τα δύσκολα μέ­τρα, πού σήμερα χαρακτηρίζονται αναγκαία. "Όλες αυτές τις παθογένειες τής κοινωνίας και τής οικονομίας πού σήμερα επι­χειρούμε με βίαιο τρόπο να αλλάξουμε, γιατί δεν τις αλλάξαμε στην ώρα του; Γιατί έπρεπε να φθάσουμε ως εδώ; Τα πρόσωπα στην πολιτική σκηνή του τόπου μας είναι, εδώ και δεκαετίες, τα ίδια. Πώς τότε υπολό­γιζαν Το πολιτικό κόστος, γνωρίζοντας ότι οδηγούν τη χώρα στην καταστροφή και σή­μερα αισθάνονται ασφαλείς, γιατί ενεργούν ως εντολοδόχοι; Σήμερα γίνονται ριζικές ανατροπές για τις οποίες άλλοτε θα αναστατωνόταν όλη ή Ελλάδα και σήμερα επιβάλ­λονται χωρίς σχεδόν αντιδράσεις.

Ή οικονομική μας κρίση με πολύ απλά λόγια οφείλεται στη διαφορά μεταξύ παραγωγής και κατανάλωσης. Στον αργό ρυθμό τής παραγωγής πού επιτυγχάνουμε απέναντι στο υψηλό βιοτικό επίπεδο πού μάθαμε να ζούμε. Όταν όσα καταναλώνουμε είναι πολύ περισσότερα από όσα παράγουμε, τό­τε Το οικονομικό ισοζύγιο γέρνει προς την πλευρά των εξόδων. Ή χώρα μας για να ανταπεξέλθει, αναγκάζεται να δανείζεται με την ελπίδα ότι Το διαταραγμένο ισοζύγιο θα ανακάμψει. Όταν αυτό δεν γίνεται και οι δανειστές απαιτούν την επιστροφή των δανεισθέντων συν τόκω, τότε φθάνουμε στην κρί­ση και στην χρεοκοπία. Ή οικονομική κρί­ση, ή οποία ταλαιπωρεί και δυναστεύει τη χώρα μας είναι ή κορυφή τού παγόβουνου. Είναι συνέπεια και καρπός μιάς άλλης κρίσης, τής πνευματικής.

Ήδη ή δυσαναλογία μεταξύ παραγωγής και κατανάλωσης συνιστά όχι μόνον οικο­νομικό μέγεθος, αλλά πρωτίστως πνευματι­κό γεγονός. Σημείο πνευματικής κρίσης, Το όποιον αφορά τόσο στην ηγεσία, όσο και Στον λαό. Μία ηγεσία πού δεν μπόρεσε να σταθεί υπεύθυνα απέναντι στο λαό, πού δεν μπόρεσε ή δεν ήθελε να μιλήσει τη γλώσσα τής αληθείας, πού πρόβαλε λαθεμένα πρό­τυπα, πού καλλιέργησε τις πελατειακές σχέσεις, μόνο και μόνο γιατί είχε ως στόχο την κατοχή και τη νομή τής εξουσίας. Μία ηγε­σία πού στην πράξη αποδεικνύεται ότι ουσιαστικά υπονόμευσε τα πραγματικά συμφέροντα τής χώρας και του λαού.

Κι από την άλλη πλευρά, ένας λαός, εμείς, πού λειτουργήσαμε ανεύθυνα. Παραδοθή­καμε στην ευμάρεια, Στον εύκολο πλουτι­σμό και στην καλοπέραση, επιδοθήκαμε στο εύκολο κέρδος και στην εξαπάτηση. Δεν προβληματισθήκαμε για την αλήθεια των πραγμάτων. Η αυθαίρετη απαίτηση δικαιω­μάτων από συντεχνίες και κοινωνικές ομάδες με πλήρη αδιαφορία για την κοινωνική συνοχή συνετέλεσαν κατά ένα μεγάλο μέρος στην σημερινή κατάσταση.

Ή ουσία της Πνευματικής Κρίσης είναι ή απουσία νοήματος ζωής και ό εγκλωβισμός τού ανθρώπου στο ευθύγραμμο παρόν, δη­λαδή ό εγκλωβισμός του στο εγωκρατούμενο ένστικτο. "Ένα παρόν χωρίς μέλλον, χωρίς όραμα. "Ένα παρόν καταδικασμένο στο ανιαρό και μονότονο. Ή μετατροπή τής ζωής σ' ένα χρονικό διάστημα ανάμεσα σε δύο ημερομηνίες, αυτές, τής γέννησης και τής ταφής, με άγνωστο Το μεταξύ τους διάστη­μα. Σε Μία τέτοια προοπτική Το άσκοπο συναγωνίζεται Το παράλογο και τον αγώνα τον κερδίζει πάντα Το τραγικό. Όταν απευθύνεσαι σε νέους ανθρώπους και τούς έρωτάς: «γιατί παιδί μου παίρνεις ναρκωτι­κά;» και σου απαντούν: «πέστε μου σεις για­τί να μην πάρω; Δεν ελπίζω τίποτα, δεν περι­μένω τίποτα, ή μόνη μου χαρά είναι όταν τρυπάω την ένεση και ταξιδεύω»· ή όταν επισημαίνεις σε ένα νέο άνθρωπο ότι παίρνοντας ναρκωτικά θα πεθάνει και εκείνος σου άπαντά με ένα τραγικό χαμόγελο: «σεις δεν καταλαβαίνετε ότι εγώ παίρνω ναρκωτι­κά για να ζήσω», τότε αντιλαμβάνεσαι πόσο απίστευτα αληθινά και πόσο τραγικά επίκαιρα είναι τα παραπάνω λόγια. Αντί λοιπόν για νόημα ζωής κυνηγήσαμε την ευμάρεια, την καλοπέραση, την οικονομική ισχύ. Όταν όμως δεν υπάρχει άλλο όραμα ζωής πέρα από την κατανάλωση, όταν ή οικονο­μική δύναμη και ή επίδειξη της γίνεται ό μόνος τρόπος κοινωνικής καταξίωσης, τότε ή διαφθορά είναι ό μόνος δρόμος ζωής, διότι διαφορετικά, αν δεν είσαι διεφθαρμένο, είσαι ανόητος. Έτσι σκέφθηκαν και έπρα­ξαν πολλοί, έτσι φθάσαμε στη διαφθορά και τής εξουσίας, αλλά και μέρους του λαού μας. Το ερώτημα - δίλημμα του Ντοστογιέφ­σκι «ελευθερία ή ευτυχία;» Το ζούμε πλέον σε όλη του την τραγικότητα. Διαλέξαμε Μία πλαστή ευμάρεια και χάσαμε την ελευθερία του προσώπου μας, χάσαμε την ελευθερία τής χώρας μας. Σήμερα ό άνθρωπος δικαίως ίσως τρέμει μήπως μειωθεί Το εισόδημα του, αλλά δεν ανησυχεί Το ίδιο για Το έλλειμμα παιδείας πού αφορά στα παιδιά του και δεν αγωνιά για τα παιδιά πού σβήνουν μέσα στις ποικίλες εξαρτήσεις, δεν αγωνιά για τον ευτελισμό του ανθρωπίνου προσώπου. Αυτή λοιπόν είναι ή ουσία τής αληθινής κρίσης και ή πηγή τής οικονομικής κρίσης την οποία τόσο ανελέητα εκμεταλλεύονται οι σύγχρονοι «έμποροι των Εθνών».

Στην Σύνοδο τής Ιεραρχίας εμείς, οι πνευματικοί σας πατέρες, κάναμε την αυτοκριτική μας, θελήσαμε να αναμετρηθούμε με τις ευθύνες μας και να αναζητήσουμε με τόλμη Το μερίδιο τής ενδεχομένης δικής μας υπαιτιότητας στην παρούσα κρίση. Ξέρουμε ότι κάποιες φορές σάς πικράναμε, σάς σκανδα­λίσαμε ίσως. Δεν αντιδράσαμε άμεσα και καίρια σε συμπεριφορές πού σάς πλήγω­σαν. Οι έμποροι τής κατεδάφισης τής σχέσης του λαού με την ποιμαίνουσα Εκκλησία του εκμεταλλευτήκαν στο έπακρο και πραγματι­κά ή κατασκευασμένα σκάνδαλα και προ­σπάθησαν να διαρρήξουν την εμπιστοσύνη σας στην Εκκλησία.

θέλουμε να σάς πούμε ότι ή Εκκλησία έχει Το αντίδοτο τής κατανάλωσης ως τρόπο ζωής και αυτό είναι ή άσκηση. Και εάν ή κα­τανάλωση είναι Το τέλος, γιατί ή ζωή δεν έχει νόημα, ή άσκηση είναι δρόμος, γιατί οδηγεί σε ζωή με νόημα. Ή άσκηση δεν είναι στέρη­ση της απόλαυσης, αλλά εμπλουτισμός τής ζωής με νόημα. Είναι ή προπόνηση του αθλητή πού οδηγεί Στον αγώνα και στο με­τάλλιο και αυτό Το μετάλλιο είναι ή ζωή πού νικά Το θάνατο, ή ζωή πού πλουτίζεται με την αγάπη. Ή άσκηση είναι τότε οδός ελευθερίας, εναντίον τής δουλείας του περιττού. Είναι αυτή ή δουλεία πού σήμερα μάς ευτελίζει.

Μάς προβληματίζει ή κατάσταση τής Παιδείας μας, γιατί Το σημερινό εκπαιδευτικό σύστημα αντιμετωπίζει Το μαθητή όχι ως πρόσωπο αλλά σαν ηλεκτρονικό υπολογιστή και Το μόνο πού κάνει είναι να «τον φορ­τώνει» με ύλη αδιαφορώντας για την όλη του προσωπικότητα και γι' αυτό τα παιδιά μας δικαιολογημένα αντιδρούν. Γι' αυτό αγωνιούμε για Το νέο Λύκειο πού ετοιμάζε­ται. Πιστεύουμε ότι όντως τα σχολικά βιβλία γράφονται με την ευθύνη τής Πολιτείας, αλλά Το περιεχόμενο τους αφορά και Στον τελευταίο Έλληνα πολίτη, πού περιμένει από την Εκκλησία του να μεταφέρει με δύ­ναμη τη δική του ταπεινή φωνή.

Αισθανόμαστε ότι όλοι οι ενοριακοί μας ναοί πρέπει να γίνουν χώροι φιλόξενοι για τούς νέους μας, όπως είναι ήδη αρκετοί από αυτούς, στους οποίους πολλά νέα παιδιά καταφεύγουν ζητώντας νόημα και ελπίδα.

Ξέρουμε ότι ζητάτε από εμάς, τούς Ποιμένες σας, Μία Εκκλησία με ηρωισμό, με νεύρο, με λόγο προφητικό, με σύγχρονο νε­ανικό λόγο, όχι εκκοσμικευμένη, αλλά αγιαζομένη και αγιάζουσα, Μία "Εκκλησία ελευθέρα και ποιμαίνουσα μετά δυνάμεως. Μία Εκκλησία πού δεν θα φοβάται να αμυνθεί στο πονηρό σύστημα αυτού του κόσμου, έστω κι αν ή αντίσταση σημαίνει διωγ­μό ή και μαρτύριο.

Ή Εκκλησία είναι ό μόνος οργανισμός πού μπορεί να σταθεί άμεσα δίπλα στον άνθρωπο και να τον στηρίξει. Εκκλησία όμως είμαστε όλοι μας και αυτή είναι ή δύναμή μας και ή δύναμή της. Την ενότητα μεταξύ των ποιμένων και του λαού έχουν στό­χο οι έμποροι των λαών γι' αυτό προσπα­θούν να την ναρκοθετήσουν. Ξέρουν ότι άμα θα «πατάξουν» τον ποιμένα, εύκολα θα σκορπίσουν τα πρόβατα και θα τα υποτάξουν. Διδαχθείτε από την ιστορία ότι όπου ό Θεός πολεμήθηκε τελικός στόχος ήταν ό άνθρωπος και ό ευτελισμός του. Η ενανθρώπιση του Θεού είναι μεγαλύτερη κατα­ξίωση του ανθρωπίνου προσώπου. Ή Εκ­κλησία δεν αντιμάχεται την Πολιτεία, αλλά εκείνους πού εκμεταλλευόμενοι την Πολι­τεία και κρυμμένοι πίσω από την εξουσία επιχειρούν να σάς στερήσουν την ελπίδα. Να θυμάστε ότι για πολλούς οικονομολόγους ή παρούσα κρίση είναι κατασκευασμέ­νη, είναι Μία κρίση - εργαλείο πού αποβλέπει Στον παγκόσμιο έλεγχο από δυνάμεις πού δεν είναι φιλάνθρωπες.

Η Εκκλησία του Χριστού έχει λόγο για την σημερινή κρίσιμη κατάσταση, διότι δεν έπα­ψε να αποτελεί σάρκα του κόσμου, μέρος τής Ιστορίας. Δεν μπορεί να ανέχεται κανενός είδους αδικία, αλλά οφείλει να δείχνει ετοιμότητα για μαρτυρία και μαρτύριο. Γνω­ρίζουμε ότι οι άνθρωποι δίπλα μας πεινούν, βρίσκονται σε ένδεια, ασφυκτιούν οικονομι­κά, η απελπισία πολλές φορές κυριεύει την καρδιά τους. Το γνωρίζουμε γιατί πρώτος σταθμός τους στην αναζήτηση ελπίδας είναι ό Ναός τής περιοχής τους, η ενορία τους. Στόχος και αγώνας μας είναι ή κάθε ενορία να γίνει Το κέντρο απ' όπου όλη ή ποιμαντι­κή δραστηριότητα τής τοπικής Εκκλησιάς θα αγκαλιάσει όλη την τοπική κοινωνία.

Άπόφασή μας είναι να δημιουργήσουμε ένα παρατηρητήριο κοινωνικών προβλημά­των προκειμένου να παρακολουθήσουμε από κοντά και να αντιμετωπίσουμε με τρόπο μεθοδικό τα προβλήματα πού δημιουργεί ή παρούσα κρίση. Στόχος μας είναι να αναπτύξουμε Το προνομιακό έργο της κάθε ενορίας ώστε να μην υπάρχει ούτε ένας άνθρωπος πού να μην έχει ένα πιάτο φαγητό. Γνωρίζετε και σεις ότι στο σημείο αυτό ή Εκκλησία επιτελεί τεράστιο έργο. Το γνωρίζετε, γιατί πολ­λοί από σάς αυτήν την προσπάθεια τής ενορίας σας την στηρίζετε εθελοντικά και την ενισχύετε οικονομικά. Σάς καλούμε να πλαισιώσετε ό καθένας και ή καθεμιά την ενορία σας για να αντιμετωπίσουμε από κοινού τις δύσκολες αυτές ώρες.

Ό λαός μας πέρασε και άλλοτε και φτώ­χεια και πείνα, αλλά άντεξε και νίκησε γιατί τότε είχε οράματα. Όλοι μαζί μπορούμε να βοηθήσουμε τον ένα και ό ένας τούς πολλούς. Ό Θεός δεν μάς έδωσε πνεύμα δειλίας, αλλά δυνάμεως και αγάπης. Με αυτό το πνεύμα, συσπειρωμένοι γύρω από την μεγάλη μας οικογένεια, την Εκκλησία, επισημαίνοντας τα λάθη μας, αναζητώντας νόημα ζωής στην αγάπη, θα βγούμε από αυτή τη δύσκολη ώρα.

 

 Η ΙΕΡΑΡΧΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

 

Σχόλια

20/12 16:31  PANKASS
κανα φραγκο να δωσει δεν ειδα.βρε ουστ
20/12 16:44  ΑΝΗΣΥΧΟΣ ΠΑΤΕΡΑΣ
Pankass
Προς απάντησή σου, σου δίνω ένα link για να δεις ένα μόνο μέρος από το τι προσφέρει η εκκλησία χωρίς να το διατυμπανίζει. Εκεί πάνε τα (περισσότερα) φράγκα.

http://ainatem6.blogspot.com/search/label/%CE%95%CE%9A%CE%9A%CE%9B%CE%97%CE%A3%CE%99%CE%91
20/12 16:47  PANKASS
το παρον κειμενο ειναι για γελια
20/12 17:08  σεβαστη
Η σοβαρότερη αντίδραση στο ,εν πολλοίς υποπτο , κείμενο της Ιεραρχίας της εκκλησίας της Ελλάδας,είναι αυτή του PANKASS " βρε ουστ"
20/12 17:55  .........


Εκκλησια?
Να παρει ναι, να δωσει? αστειο...

PANKASS
Απλα, σωστος!
20/12 18:01  Sceptic
Ο λόγος του ΧΡΙΣΤΟΥ και ο λόγος του ΜΑΡΞ δημιούργησαν τις δύο μεγαλύτερες κοσμοθεωρίες με «κέντρο» τον άνθρωπο.
Και οι δύο θεωρίες ήταν επαναστατικές για την εποχή τους και κατάφεραν να επηρεάσουν εκατομμύρια ανθρώπους για πολλά χρόνια.
Σήμερα και οι δύο αυτές θεωρίες βρίσκονται «υπό αμφισβήτηση» για τον απλούστατο λόγο ότι δεν κατάφεραν στην πράξη να «αλλάξουν τον κόσμο» και ίσως γιατί τελικά και οι εκπρόσωποί τους έγιναν μέρος του συστήματος που «πολεμούσαν».
Αυτός είναι και ο κυριότερος λόγος που δεν μπορούν να «πείσουν»
Sceptic
http://partoallios.capitalblogs.gr/listArticles.asp
20/12 18:14  ΑΝΗΣΥΧΟΣ ΠΑΤΕΡΑΣ
KOYKI
Εδώ σε αυτό το blog πρώτα πρώτα συζητάμε με επιχειρήματα (κάτι που δε βλέπω στα λόγια τόσο τα δικά σου όσο και των άλλων φίλων που σχολιάζουν) και όχι με συνθήματα!
Ασκούμε αυστηρή κριτική πρώτα στον εαυτό μας, στους πολιτικούς (κυρίως) αλλά και σε όποιον άλλο μας ενοχλεί, όμως δε βρίζουμε κανέναν.
Τα σχόλιά σου εκτός από το ότι βάζουν συλλήβδην ταμπέλες στο σύνολο μίας κατηγορίας ανθρώπων, είναι υβριστικά και θα σβηστούν.
21/12 10:54  KOYKI
den mou ekane entiposi i diagrafi.entiposi mou ekane oti yparxoun simera ellines pou latrevoun ayti tin thriskia pou katestrepse oti oraio ellinko eixe dimiourgithi.kai an se enoxloun oi xaraktirismoi i alithia distixos ponaei.dosilogoi kai foroispraktores tou soultanou itan oi papades .kai ta paramithakia tou krifou sxoliou einai pleon gia poli nearis ilikias atoma.i epixirisi pou legete ekklisia psaxnei gia mallon.den exigite allios i eyesthisia tis sta dina tou ELLINA.
21/12 11:23  ΑΝΗΣΥΧΟΣ ΠΑΤΕΡΑΣ
KOYKI
Αναφαίρετο δικαίωμά σου είναι να πιστεύεις ό,τι θέλεις και να υπερασπίζεσαι αυτά που πιστεύεις.
Εγώ δε συμφωνώ μαζί σου, όπως επίσης και με τους άλλους φίλους που σχολίασαν. Όμως τα δικά τους σχόλια δεν τα έσβησα, γιατί οι άλλοι φίλοι δεν έβριζαν.

Για την αποκλειστική ενοχή της χριστιανικής θρησκείας στην καταστροφή "ό,τι ωραίου ελληνικού είχε δημιουργηθεί", επίτρεψέ μου να έχω αντιρρήσεις. Οι ίδιοι οι έλληνες είμαστε αυτοκαταστροφικός λαός από καταβολής μας και μη μου πεις ότι διαφωνείς, γιατί υπάρχουν άπειρα παραδείγματα (π.χ. Πελλοπονησιακός πόλεμος, ακόμα ακόμα και στο "ευαγγέλιο" των αρχαίων ελλήνων την Ιλιάδα είναι εμφανές).
Για το θέμα ότι προτίμησαν το τουρκικό φέσι από την παπική τιάρα, σε παραπέμπω στην περίοδο της φραγκοκρατίας στην ελλάδα (μετά την πρώτη άλωση της Κωνσταντινούπολης του 1204 από τους "σταυροφόρους") και τα όσα πέρασε ο λαός μας κάτω από τη λατινική κατοχή. Ήταν τόσα τα δεινά φίλε μου που σύσσωμος ο λαός προτίμησε το τούρκικο φέσι και όχι το ιερατείο. Άλλωστε "εκκλησία" δεν είναι μόνο οι ρασοφόροι, αλλά και ο λαός.
Σχετικά με το κρυφό σχολειό σε παραπέμπω στη δράση του Κοσμά του Αιτωλού (που έγδαραν ζωντανό οι τούρκοι) σαν το πιό γνωστό παράδειγμα, σε εποχή κατά την οποία οι τούρκοι είχαν βαλθεί να μας εξισλαμίσουν και να μας αφανίσουν ως έθνος. Επίσης για τη σχέση εκκλησίας και ελληνικού έθνους σου προτείνω να διαβάσεις Μακρηγιάννη και Κολοκοτρώνη (ή μήπως δεν είναι αξιόπιστοι;). Σου προτείνω να ρίξεις τις παρωπίδες και να διαβάσεις χωρίς προκατάληψη όλες τις πηγές και όχι μόνο όσες εναντιώνονται στην εκκλησία.
Τέλος έχω να σου πω ότι τα πράγματα δεν είναι άσπρα ή μαύρα, αλλά υπάρχουν και αποχρώσεις. Δεν μπορείς να καταδικάζεις χωρίς να συνεξετάζεις όλους τους παράγοντες και φυσικά χωρίς να λαμβάνεις υπ' όψιν τις συνθήκες της κάθε εποχής.

Οι αρχαίοι έλληνες αφήναν έκθετα ένα σωρό μωρά (αν δεν το ξέρεις) και ένα σωρό μωρά τα έριχναν στον Καιάδα. Είναι καταδικαστέοι σήμερα. Για την εποχή τους όμως;
21/12 11:47  ΑΝΗΣΥΧΟΣ ΠΑΤΕΡΑΣ
Αναφορικά με την επιμονή τη δική μου και κάποιων άλλων να λατρεύουμε αυτή τη θρησκεία ίσως είναι επειδή μας διδάσκει να αγαπάμε...

Τα αίσχη που μπορεί να κάνουν κάποιοι παπάδες (και όχι όλοι βέβαια) με ενοχλούν, αλλά η θρησκεία μου δεν είναι υπεύθυνη για τις πράξεις τους και δεν την απαρνιέμαι εξαιτίας τους και ούτε βάζω ταμπέλα σε όλους εξαιτίας των πράξεων μερικών. Κάτι τέτοιο είναι ενάντια σε κάθε λογική, αλλά και κάθε ήθος. Άλλωστε έχω ένα σωρό άλλους ρασοφόρους (π.χ. ο παπαΑντώνης της Κιβωτού - επίσης αναζήτησε και ενημερώσου για την ιστορία των 2 ιερέων που αναγράφονται στην ακόλουθη λίστα στα γράμματα C και D: http://www1.yadvashem.org/yv/en/righteous/pdf/virtial_wall/greece.pdf) που αποτελούν λαμπρά παραδείγματα εφαρμωσμένης και αγωνιστικής αγάπης.
21/12 14:37  Frixos
""Άγιος Ιωαννίνων" στο συμβούλιο της ΕΤΕ...μετοχές της Εκκλησίας στην ΕΤΕ...τιμή μετοχής σήμερα...υπόλοιπη ακίνητη περιουσία...κλπ κλπ."

13.Ουαί δε υμίν, γραμματείς και Φαρισαίοι υποκριταί, ότι κατεσθίετε τας οικίας των χηρών και προφάσει μακρά προσευχόμενοι· δια τούτο λήψεσθε περισσότερον κρίμα. 14.Ουαί υμίν, γραμματείς και Φαρισαίοι υποκριταί, ότι κλείετε την βασιλείαν των ουρανών έμπροσθεν των ανθρώπων· υμείς γαρ ουκ εισέρχεσθε, ουδέ τους εισερχομένους αφίετε εισελθείν.
15.Ουαί υμίν, γραμματείς και Φαρισαίοι υποκριταί, ότι περιάγετε την θάλασσαν και την ξηράν ποιήσαι ένα προσήλυτον, και όταν γένηται, ποιείτε αυτόν υιόν γεέννης διπλότερον υμών.
16.Ουαί υμίν, οδηγοί τυφλοί, οι λέγοντες· ος αν ομόση εν τω ναώ, ουδέν εστίν, ος δ΄ αν ομόση εν τω χρυσώ του ναού, οφείλει.
23.Ουαί υμίν, γραμματείς και Φαρισαίοι υποκριταί, ότι αποδεκατούτε το ηδύοσμον και το άνηθον και το κύμινον, και αφήκατε τα βαρύτερα του νόμου, την κρίσιν και τον έλεον και την πίστιν· ταύτα δε έδει ποιήσαι κακείνα μη αφιέναι.
24.οδηγοί τυφλοί, οι διυλίζοντες τον κώνωπα, την δε κάμηλον καταπίνοντες! 25.Ουαί υμίν, γραμματείς και Φαρισαίοι υποκριταί, ότι καθαρίζετε το έξωθεν του ποτηρίου και της παροψίδος, έσωθεν δε γέμουσιν εξ αρπαγής και αδικίας. 26.Φαρισαίε τυφλέ, καθάρισον πρώτον το εντός του ποτηρίου και της παροψίδος, ίνα γένηται και το εκτός αυτών καθαρόν.
27.Ουαί υμίν, γραμματείς και Φαρισαίοι υποκριταί, ότι παρομοιάζετε τάφοις κεκονιαμένοις, οίτινες έξωθεν μεν φαίνονται ωραίοι, έσωθεν δε γέμουσιν οστέων νεκρών και πάσης ακαθαρσίας.
28.ούτω και υμείς έξωθεν μεν φαίνεσθε τοις ανθρώποις δίκαιοι, έσωθεν δε μεστοί εστέ υποκρίσεως και ανομίας.
29.Ουαί υμίν, γραμματείς και Φαρισαίοι υποκριταί, ότι οικοδομείτε τους τάφους των προφητών και κοσμείτε τα μνημεία των δικαίων,


21/12 14:46  ΑΝΗΣΥΧΟΣ ΠΑΤΕΡΑΣ
Από το ίδιο κεφάλαιο αγαπητέ Φρίξε Ευαγγέλιο Ματθαίου κεφάλαιο ΚΓ΄ στίχος 2: "Επί της καθέδρας του Μωϋσέως εκάθησαν οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι. Πάντα λοιπόν όσα αν είπωσι προς εσάς να φυλάττητε, φυλάττετε και πράττετε, κατά δε τα έργα αυτών μη πράττετε· επειδή λέγουσι και δεν πράττουσι"

Δε θα με διώξουν από την εκκλησία και την πίστη αυτοί που ακολουθούν το στραβό δρόμο.
Αντίθετα θα ακολουθήσω τους μαχητές.
Μη μου πείς ότι δεν υπάρχουν τέτοιοι.
21/12 14:58  ΑΝΗΣΥΧΟΣ ΠΑΤΕΡΑΣ
Πριν πάω στο Άγιον όρος κάποτε, είχα διαβάσει κάποια λόγια που είχε πει ο γέροντας Παΐσιος (αν θυμάμαι καλά), τα οποία παραθέτω στο περίπου:

Αυτός που πάει στο όρος θα βρεί αυτό που αναζητάει...
Αν είναι σαν τη μέλισσα, θα αναζητήσει και θα βρεί τα λουλούδια και από αυτά θα τραβήξει το νέκταρ και τη γύρη για να τα κάνει μέλι.
Αν είναι σαν τη μύγα θα αναζητήσει και θα βρει τις ακαθαρσίες και θα πάει να κάτσει απάνω της.
Διαλέξτε (και δεν περιορίζω την επιλογή στη γεωγραφική περιοχή του Αγίου Όρους).
21/12 14:59  KOYKI
parte loipon ton moisi ton avraam ,ton iakov kai tous allous sas progonous kai pigenete na zisete sto israel.alloste mia ioudaiki eresi iste kai tipote allo.edo EINAI I GI TOU LEONIDA KAI TOU MEGALOU ALEXANDROU.
21/12 15:03  KOYKI
Akoma kai to perivoli tis theas athinas to metatrepsate se...perivoli tis panagias kai epidi esis oi xristianoi eiste ...kaloi anthropoi,apagoreyete sta...miasmata tis gynaikes na to episkeptonte!eseis loipon pou tous anthropous elpizo na min stilete...stin pyrra kai tous epistimones stin elvetia pou piramatizonte gia na vroun tin arxi tis dimiourgias tou simpantos.to teliko apotelesma mipos..dioxei tous pelates apo tin ekklisia? mipos ..to paramithaki t-e-l-i-o-n-e-i?????????????????????
21/12 15:26  ΑΝΗΣΥΧΟΣ ΠΑΤΕΡΑΣ
ΚΟΥΚΙ λές κουταμάρες...
1700 χρόνια περίπου τώρα οι έλληνες είναι χριστιανοί, είτε το θέλεις είτε όχι.
Άλλα 2000 χρόνια πάνω κάτω ήταν με το 12θεο, που από μόνοι τους εγκατέλειψαν τρέχοντας γιατί είχαν καταλάβει ότι ήταν θρησκεία ανούσια και ψεύτικη, χωρίς βάθος και αλήθεια (γι αυτό μάλιστα φτιάχνανε βωμούς "τω αγνώστω Θεώ").
Όχι μόνο την εγκατέλειψαν, αλλά έγιναν οι μεγαλύτεροι Απόστολοι και μάρτυρες της νέας θρησκείας (που πολεμήθηκε σκληρά και ανελέητα τους πρώτους αιώνες από την αρχαία θρησκεία που εσύ προτιμάς) και όχι ιουδαϊκής αίρεσης που λές λανθασμένα.

Για τον Μεγάλο Αλέξανδρο αδελφέ μου (που θεωρείς ότι δεν είμαι έλληνας επειδή είμαι χριστιανός) διάβασε τη σχέση του με την ιουδαϊκή θρησκεία (φαντάσου μόνο ότι είναι το μοναδικό μη εβραϊκό όνομα που μπορούν να έχουν οι εβραίοι!) και την "ελληνική" θρησκεία.
Ο Μέγας Αλέξανδρος αδελφέ μου ήταν τρομερά ανοιχτόμυαλος και όχι στενόμυαλος. Προσκύνησε και τον Γιαχβέ και τον Ρα και τον Μύθρα.

Σε τελική ανάλυση, όσο η γη ετούτη είναι του Λεωνίδα και του Μ. Αλεξάνδρου, άλλο τόσο είναι και του Αγίου Δημητρίου, του Ρωμανού Διογένη, του Βασιλείου του Βουλγαροκτόνου, του Τσιμισκή, του Φωκά, των Κομνηνών, των Παλαιολόγων, του Μάρκου του Ευγενικού, του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, της Αγίας Ειρήνης, της Αγίας Φιλοθέης, του Πατροκοσμά, του Μακρηγιάννη, του Κατσώνη, του Κολοκοτρώνη, του Αθανασίου Διάκου, του Παύλου Μελά και εκατομμυρίων άλλων Ελλήνων χριστιανών ορθοδόξων. Γι αυτούς δεν είσαι περήφανος; Αυτοί δεν υπήρξαν υποδείγματα ελλήνων; Να τους διαγράψουμε από την ιστορία μας; Και μετά;
Όσο έλληνες είναι οι αρχαίοι ειδωλολάτρες, άλλο τόσο είναι και οι νεότεροι χριστιανοί φίλε και όσο κι αν δεν το θέλουν κάποιοι, η πατρώα θρησκεία των σημερινών ελλήνων είναι ο χριστιανισμός.
Όλα είναι αλληλένδετα μεταξύ τους και η χρονική συνέχεια αδιάρρηκτη, η δε πολεμική που έχει ανοίξει από τους ομοϊδεάτες σου είναι μία τρύπα στο νερό.
Ανούσια και καταστρεπτική για το έθνος μας.
21/12 15:37  KOYKI
Arxaioi eidololatre??????:)emeis den proskiname oute..to kokkalaki tou oute tin...agia zoni!pou tin periferete gia kana eyroulaki!aaaaaa oute ...dakrizoun oi eikones mas!ntropi sas kai mono!thriskia tis...agapis!eytixos efere eirini kai agapi o nazoreos ston kosmo!den exo xrono agapite mou file na katso na sou grapso merikes akoma alithies .apla na xereis oti exo megalo provlima me ayton pou vazi tin thriskia tou pano apo to ethnos tou!kai distixos oi neoellines theoroun ton eayto tous prota xristiano kai meta ellina.p-o-t-e!prota i fili to ethnos kai to aima kai meta oles oi thriskies.mono etsi mporoume oi ellines na sikosoume xana kefali.oso eimaste r-a-g-i-a-d-e-s tha mas kivernane xristodouloi(i mipos>>xrisodoulos?)oi anthimoi,oiieronimoi,oi paisioi kai merikes xartorixtres akoma.
21/12 15:45  ΑΝΗΣΥΧΟΣ ΠΑΤΕΡΑΣ
Ραγιάδες γινόμαστε και όταν τρωγόμαστε μεταξύ μας ΚΟΥΚΙ, όταν επικρατεί μισαλλοδοξία και ο ένας έλληνας λέει στον άλλο να πάρει τους προγόνους του (!!!) τον Αβραάμ και τον Ισαάκ και να πάει στο Ισραήλ, λες και εγώ δεν είμαι έλληνας, λες και είμαι κανένας κολλητός των εβραίων.
Ρίχνεις λάδι στη φωτιά φίλε. Ευτυχώς εγώ δεν "τα παίρνω". Υπάρχουν όμως άλλοι που θα "τα πάρουν" και θα γίνουμε από πολλά χωριά.
Σου προτείνω να μαλακώσεις. Η πατρίδα και το έθνος βρίσκονται σε μεγάλο κίνδυνο και πρέπει να είμαστε μονιασμένοι.
Πρόσεχε.
21/12 15:58  cell
Ραγιάδες γινόμαστε
και όταν τρωγόμαστε μεταξύ μας...

"Αλίμονό μας αν επιτρέψουμε στους Έλληνες να ομονοήσουν"
εκ χειλέων ...φιλέλληνα, πιθανώς λάτρη του πούρου!

Η πίστη στο Θεό και οι θρησκείες δεν είναι απαραίτητα...σιαμαίες επιλογές.
Ο καθείς εξ ημών, εφ' ω...εχάθη :-)
21/12 16:15  ΑΝΗΣΥΧΟΣ ΠΑΤΕΡΑΣ
Cell
Για εμένα η επιλογή είναι αδιαπραγμάτευτα σιαμαία. Διαφορετικά θα γλιστρήσουμε στην παγίδα της εθελοθρησκείας που με μία φράση περιγράφεται ως "μπάτε σκύλοι αλέστε...". Η θρησκεία, το τυπικό και το δόγμα είναι ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ (άσχετο αν κάποιοι τα εκμεταλλεύονται για προσωπικό τους όφελος, τα διαστρέφουν κλπ κλπ). Και ο Κόναν ο βάρβαρος πίστευε σε έναν θεό που τον είχε ονομάσει "Κρόμ". Και μετά;

Α! ΚΟΥΚΙ να μην ξεχάσω τι λέγανε οι πρόγονοί ΜΑΣ: "Ίτε παίδες ελλήνων. Υπέρ ΒΩΜΩΝ και εστιών...". Η σειρά σου λέει κάτι;

Όσο για το γεγονός ότι μιλάς, αν κατάλαβα καλά, εκ μέρους ελλήνων που πιστεύουν στο 12θεο, πιστεύω ότι από τη στιγμή που τόσο το τυπικό, όσο και το νόημα των Ελευσινίων δεν έχει σωθεί (εκτός κι αν γνωρίζεις κάτι άλλο), μάταια προσπαθείτε να ξαναστήσετε την παλαιά θρησκεία. Κάντε ό,τι θέλετε αδελφέ μου. Εγώ δε σου το αρνούμαι και δε σε πολεμάω.
21/12 17:05  John Fiser
Ειναι ηλιθιος απλα, οποιος συγχεει την εκκλησια με τη θρησκεια. Αλλο ο χριστιανισμος και αλλο η εκκλησια.
Το σχόλιό σας

Αναζήτηση
Προηγούμενα Άρθρα
Τελευταίες δημοσιεύσεις