ΣΤΟ ΓΥΡΙΣΜΑ ΤΩΝ ΚΥΚΛΩΝ
Μη σκιάζεστε στα σκότη! Η λευθεριά σαν της αυγής το φεγγοβόλο αστέρι της νύχτας το ξημέρωμα θα φέρει.
Σελίδες
Σύνδεσμοι


ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ EUROWORKING GROUP ;
634 αναγνώστες
Τρίτη, 20 Δεκεμβρίου 2016
10:38

Την απάντηση μας τη δίνει η ιστοσελίδα του Συμβουλίου της Ε.Ε. (http://www.consilium.europa.eu/el/council-eu/eurogroup/how-the-eurogroup-works/)


 

Η Ευρωομάδα συνιστά άτυπο όργανο στο πλαίσιο του οποίου, οι υπουργοί των κρατών μελών που ανήκουν στην ευρωζώνη, συζητούν ζητήματα σχετικά με τις κοινές ευθύνες των κρατών τους έναντι του ευρώ.  

Βασική της αποστολή είναι να εξασφαλιστεί ο στενός συντονισμός των οικονομικών πολιτικών μεταξύ των κρατών μελών της ευρωζώνης και να προαχθούν οι προϋποθέσεις για ισχυρότερη οικονομική ανάπτυξη. Ο συντονισμός της πολιτικής μεταξύ των κρατών που ανήκουν στη ζώνη του ευρώ έχει καίρια σημασία για τη διασφάλιση της σταθερότητας της ζώνης του ευρώ στο σύνολό της.  

Ως εκ τούτου, οι συζητήσεις της Ευρωομάδας καλύπτουν ειδικά ζητήματα σχετικά με το ευρώ καθώς και ευρύτερα θέματα που μπορεί να έχουν αντίκτυπο στις δημοσιονομικές, νομισματικές και διαρθρωτικές πολιτικές των κρατών μελών της ευρωζώνης. Ο στόχος είναι να προσδιοριστούν οι κοινές προκλήσεις και να εξευρεθούν κοινές προσεγγίσεις για την αντιμετώπισή τους.   

Είναι επίσης αρμόδια για την προετοιμασία των συνόδων κορυφής της ευρωζώνης και την παρακολούθησή τους.  

Ο ρόλος της Ευρωομάδας καθορίζεται στο Πρωτόκολλο αριθ. 14 το οποίο προσαρτάται στη Συνθήκη της Λισσαβώνας, η οποία άρχισε να ισχύει την 1η Δεκεμβρίου 2009. 

Συζητήσεις

Η Ευρωομάδα συζητεί τακτικά τα ακόλουθα θέματα: 

 • την οικονομική κατάσταση και τις προοπτικές της ευρωζώνης
 • τις δημοσιονομικές πολιτικές των κρατών μελών που ανήκουν στην ευρωζώνη
 • τη μακροοικονομική κατάσταση στην ευρωζώνη
 • τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που ενέχουν δυναμική για την τόνωση της ανάπτυξης
 • ζητήματα σχετικά με τη διατήρηση της δημοσιονομικής σταθερότητας στην ευρωζώνη
 • τις προετοιμασίες για τις διεθνείς συναντήσεις
 • τη διεύρυνση της ευρωζώνης  

Επιπλέον, η Ευρωομάδα μπορεί να πραγματοποιεί προκαταρκτικές συζητήσεις σχετικά με αποφάσεις του Συμβουλίου που θα μπορούσαν να εφαρμοστούν μόνο στα κράτη μέλη που ανήκουν στη ζώνη του ευρώ. Όταν το Συμβούλιο εκδίδει τέτοιες αποφάσεις, δικαίωμα ψήφου έχουν μόνο οι υπουργοί των κρατών μελών της ευρωζώνης.  

Η Ευρωομάδα συζητεί επίσης τους όρους της χρηματοδοτικής στήριξης των κρατών της ζώνης του ευρώ που αντιμετωπίζουν σοβαρές δημοσιονομικές δυσχέρειες.

Σύνοδοι  

Κατά κανόνα, η Ευρωομάδα συνέρχεται μία φορά το μήνα, ήτοι την προηγουμένη της συνόδου του Συμβουλίου Οικονομικών και Δημοσιονομικών Θεμάτων (Ecofin). Εάν χρειαστεί, μπορεί να συγκληθούν πρόσθετες σύνοδοι ή τηλεδιασκέψεις. Οι σύνοδοι έχουν άτυπο χαρακτήρα, ενώ οι συζητήσεις είναι απόρρητες.  

Στην Ευρωομάδα συμμετέχουν οι εξής:

 • οι υπουργοί των κρατών μελών της ευρωζώνης οι οποίοι είναι αρμόδιοι επί των οικονομικών θεμάτων
 • ο Πρόεδρος της Ευρωομάδας
 • ο αντιπρόεδρος της Επιτροπής αρμόδιος για τις οικονομικές και νομισματικές υποθέσεις και το ευρώ
 • ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ)  

Στις συνόδους προσκαλείται επίσης να συμμετάσχει ο διευθύνων σύμβουλος του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας.Το ΔΝΤ καλείται να συμμετάσχει στις συζητήσεις για τα οικονομικά προγράμματα στα οποία εμπλέκεται.  

Τα αποτελέσματα της συνόδου παρουσιάζονται στο κοινό από τον Πρόεδρο της Ευρωομάδας στο πλαίσιο συνέντευξης τύπου. Η Ευρωομάδα μπορεί, εξάλλου, να εκδώσει γραπτές δημόσιες δηλώσεις. Ο Πρόεδρος ενημερώνει επίσης το Συμβούλιο Ecofin.

Ημερήσιες διατάξεις των συνεδριάσεων και προγράμματα εργασιών

Η Ευρωομάδα εγκρίνει το πρόγραμμα εργασιών της κάθε 6 μήνες. Στο πρόγραμμα καθορίζονται οι κυριότεροι τομείς δράσης και προσδιορίζονται οι προκαταρκτικές ημερήσιες διατάξεις των προσεχών συνόδων της Ευρωομάδας.  

Η ημερήσια διάταξη και οι συζητήσεις κάθε συνόδου της Ευρωομάδας προετοιμάζονται από τον Πρόεδρο της Ευρωομάδας, με τη συνδρομή της ομάδας "Ευρωομάδα", την οποία συγκροτούν τα μέλη της Οικονομικής και Δημοσιονομικής Επιτροπής τα κράτη των οποίων ανήκουν στην ευρωζώνη.

Εκλογή του Προέδρου της Ευρωομάδας 

Τα μέλη της Ευρωομάδας εκλέγουν τον Πρόεδρο της Ευρωομάδας για θητεία 2,5 ετών με απλή πλειοψηφία. 

Εάν ο Πρόεδρος κωλύεται να εκπληρώσει τα καθήκοντά του, αντικαθίσταται από τον υπουργό οικονομικών του κράτους που έχει την Προεδρία του Συμβουλίου. Εάν το προεδρεύον κράτος δεν ανήκει στη ζώνη του ευρώ, τα καθήκοντα της Προεδρίας του Συμβουλίου αναλαμβάνει ο υπουργός οικονομικών του επόμενου στη σειρά κράτους που ανήκει στη ζώνη του ευρώ.

 


Y.Γ.

Μετά την απόφαση του δικαστηρίου για την κα Λαγκάρντ κανείς δεν πρέπει να μιλάει άσχημα για την ελληνική δικαιοσύνη.

Το σχόλιό σας

Αναζήτηση
Προηγούμενα Άρθρα
Τελευταίες δημοσιεύσεις